Strama - antibiotikaresistens

Region Kalmar läns Stramagrupp har som mål att optimera behandling och profylax mot bakteriella infektioner, minska totala antibiotikaanvändningen och andelen särskilt ekologiskt ogynnsamma preparatgrupper som kinoloner och cefalosporiner.

Antibiotikamål

  • Den totala förskrivningen av antibiotika i öppenvård bör på sikt inte överstiga 250 recept per tusen invånare och år. 
  • 80 procent av antibiotika mot luftvägsinfektion till barn 0-6 år bör vara penicillin V.  
  • Andelen förskrivna kinolonrecept bör utgöra max 10 procent av förskrivna antibiotika mot urinvägsinfektion till kvinnor 18-79 år. 
  • Antibiotika rekvirerat till slutenvården i Kalmar län (DDD/1000 invånare och dag) ska ligga bland de fem lägsta länen i riket. 
  • Cefalosporinernas och kinolonernas andel av rekvirerade antibiotika (DDD/1000 inv/dag) till slutenvården ska minska. 
  • Användningen av kinoloner ska minska årligen med minst 10 procent (DDD).

Se Folkhälsomyndighetens kvartalsstatistik

Antibiotikastatistik

Utbildningsmaterial 

Antibiotikasmart - en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

Sårsmart - en webbutbildning om svårläkta sår.

Antibiotika eller inte - webbplats om antibiotika.

Strama Nationell - en app med behandlingsrekommendationer uppdelade i: infektioner hos vuxna på sjukhus, primärvård samt behandling och profylax inom tandvård.

Om infektioner och antibiotikaöverkänslighet i öppenvård

Om antibiotika på 1177.se

Behandlingsrekommendationer 

Behandlingsrekommendationer hittar du under Vård och behandling - Läkemedel: 

Behandlingsrekommendationer antibiotika

Om Strama

Strama är ett samverkansorgan med syfte att verka för sektorsövergripande samordning av frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur.

Kontakt 

Ola Nordqvist
Apotekare, Farmacie doktor
Ordförande Strama Region Kalmar län

Per-Åke Jarnheimer
Överläkare vårdhygien/infektion
Strama-Sjukhus

Ismael Sharot
Specialistläkare i allmänmedicin och mikrobiologi
Strama-Primärvård

Amanda Wilsson
ST-läkare i allmänmedicin
Strama-Primärvård