Nationell patientöversikt NPÖ

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är en sammanställning över patientens journaluppgifter som dokumenterats hos olika vårdgivare.

Patient och vårdpersonal sitter vid en dator.

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Detta kallas sammanhållen journalföring.

Syftet är att vårdpersonal vid behov ska kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov, vilket i sin tur gör att vi snabbare kan ge god och säker vård.

Anslutning till NPÖ och Journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få tillgång till samma information eftersom båda har samma källa.

Att använda NPÖ

För att använda NPÖ behöver man ha medarbetaruppdrag med syfte vård och behandling i HSA-katalogen. Mer information om förutsättningar för att kunna se information om en patient, loggning och vad Region Kalmar län visar i NPÖ.

Vad visas i NPÖ?

Olika regioner och olika vårdgivare skickar olika mycket information till NPÖ. Därför beror mängden tillgänglig journalinformation i NPÖ på var vården har ägt rum. Vanliga informationsmängder är exempelvis diagnoser, aktiva läkemedel, planerade och genomförda kontakter, laboratoriesvar och journalanteckningar.

Information som visas i NPÖ inom sydöstra sjukvårdsregionen

Information som visas i NPÖ från alla regioner, kommuner och privata vårdgivare (scrolla ner till avsnittet "Anslutna vårdgivare")