Samordnad individuell plan (SIP)

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och region. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Praktiska anvisningar 

Dokumentation

Den samordnande individuella planen dokumenteras i Cosmic LINK när regionens medarbetare deltar.

Registreringsanvisningar i Cosmic

När någon av länets kommuner kallar till SIP med, eller utan, Region Kalmar läns medverkan kan nedanstående blanketter användas. Dock kan ett SIP möte dokumenteras i Cosmic link även om regionen inte är medverkande.

Samtycke

Kallelse 

Mall 

Informationsfilm för medarbetare

Det är oss det handlar om - en film om SIP

Filmen kan användas som en introduktion eller ett diskussionsmaterial kring hur man på arbetsplatsen använder sig av SIP. 

Förslag på frågor som kan ställas efter filmen: 

  • Vad tycker du definierar ett bra SIP-möte?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för en väl fungerande SIP enligt din erfarenhet?
  • Vad ser du som viktigt i förberedelserna för SIP-mötet?
  • Finns det något i din organisation som behöver förbättras kring SIP – i så fall vad?
  • Hur gör ni den enskilde delaktig i dennes SIP? Dela med dig av ditt bästa tips på att göra den enskilde till mötets huvudperson.
  • Vad krävs av mötesledaren i ett bra SIP-möte?

PPT-presentation med diskussionsfrågor 

Bildspel med tal 

Dessa bildspel med tal kan användas i utbildningssyfte för medarbetare inom både region och kommun. 

Bildspel med tal om SIP för barn och unga

Bildspel med tal om SIP för vuxna 

Bildspel med tal om SIP för äldre 

Bildspel med tal om SIP i öppenvården 

Informationsmaterial till patient 

Det finns tre foldrar om SIP som riktar sig till olika målgrupper.

Patientinformation SIP - Barn och unga

Patientinformation SIP - Vuxna 

Patientinformation SIP - Äldre 

SIP-kollen 

Genom SIP-kollen svarar invånaren som fått en SIP på sex stycken korta frågor om SIP-mötet. Det tar cirka en minut att besvara frågorna och svaren lämnas anonymt. Varje SIP-möte bör avslutas med att invånaren får information om SIP-kollen. Svaren används för att utveckla arbetet med SIP i länet.

Sipkollen.se

Informationsblad SIP-kollen medarbetare

Informationsblad SIP-kollen invånare