Samordnad individuell plan (SIP)

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och region. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Dokumentation

Den samordnande individuella planen dokumenteras i Cosmic LINK när regionens medarbetare deltar.

Registreringsanvisningar i Cosmic

När någon av länets kommuner kallar till SIP med, eller utan, Region Kalmar läns medverkan kan nedanstående blanketter användas. Dock kan ett SIP möte dokumenteras i Cosmic link även om regionen inte är medverkande.

Samtycke

Kallelse 

Mall

Det är oss det handlar om - en film om SIP för medarbetare

Filmen kan användas som en introduktion eller ett diskussionsmaterial kring hur man på arbetsplatsen använder sig av SIP. 

Förslag på frågor som kan ställas efter filmen: 

  • Vad tycker du definierar ett bra SIP-möte?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för en väl fungerande SIP enligt din erfarenhet?
  • Vad ser du som viktigt i förberedelserna för SIP-mötet?
  • Finns det något i din organisation som behöver förbättras kring SIP – i så fall vad?
  • Hur gör ni den enskilde delaktig i dennes SIP? Dela med dig av ditt bästa tips på att göra den enskilde till mötets huvudperson.
  • Vad krävs av mötesledaren i ett bra SIP-möte?

PPT-presentation med diskussionsfrågor 

Digital utbildning om SIP

Nu finns en introduktionsutbildning om SIP i kompetensportalen Ping Pong:

Till utbildningen om SIP

Du kan också ladda ner utbildningsmaterialet och använda själv på till exempel en arbetsplatsträff: 

PPT-presentation: Introduktion till SIP

Informationsmaterial till invånare

Det finns tre foldrar om SIP som riktar sig till olika målgrupper.

Patientinformation SIP - Barn och unga

Patientinformation SIP - Vuxna 

Patientinformation SIP - Äldre 

Vanliga frågor och svar