Riks- och samverkansavtal

Region Kalmar län har samverkansavtal med alla regioner i angränsande län.

Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. Riksavtalet är upprättat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och finns här:

Riksavtal 2015

Samverkansavtal

Region Kalmar län har samverkansavtal med alla regioner i angränsande län. Samverkansavtalen avser bland annat gemensamma regler för fritt vårdsökande i regionen. Syftet med denna samverkan är att samtliga patienter bemöts lika oberoende vilken region man tillhör.

Region Kalmar län har regionsamverkansavtal inom Sydöstra sjukvårdsregionen: Webbplats Sydöstra sjukvårdsregionen

Utöver regionsamverkansavtal finns särskilt avtal med regionen i Kronoberg och Blekinge:

Samverkansavtal med Landstinget Kronoberg - gäller från 1 december 2000.

Samverkansavtal med Landstinget i Blekinge - reviderat avtal från 1 januari 2003.

Remisser

Remissriktlinje Region Kalmar län 

Ersättningsregler 

Ersättningsregler för boende utanför länet