Invånarmedverkan

Genom att patienter och/eller närstående medverkar mer i vården, blir vården bättre och säkrare.

Brukare, patienter och närståendes medverkan är viktig i utvecklingsarbete. Deras upplevelser, erfarenheter och kunskap bidrar tillsammans med forskning, professionens kunskap och beprövade erfarenhet, till god kvalitet och service i vård och omsorg.

Att lyssna in brukare, patienter och närståendes perspektiv, uttryckt av dem själva, är mer effektivt än att utgå från deras behov tolkade av andra. Invånare med dessa erfarenheter ska därför medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang. Brukare, patienter och närståendes medverkan bidrar till ett ömsesidigt lärande, bättre underlag för beslut och stärkt ställning i vård och omsorg.

Vid behov av invånarmedverkan 

Är du intresserad av att invånare, brukare, patient eller närstående ska medverka i utvecklingsaktiviteter eller i ledningssammanhang? Fyll i formuläret nedan och skicka till utvecklingsledaren för patient- och närståendemedverkan.

Patient- och närstående kan medverka i:

  • Förbättringsarbetet - till exempel som medlem i förbättringsteam, process- och projektutvecklingsarbeten. Vid händelseanalyser, riskanalyser vid brukarrevisioner, patient- och närståendeenkäter, intervjuer och fokusgrupper med mera.
  • Ledningssammanhang - till exempel som medlem i en ledningsgrupp, i process- och projektplanering eller i brukargrupp inom Länsgemensam ledning. 

Så här gör du en förfrågan om invånarmedverkan

1. Fyll i formuläret nedan

Formulär för förfrågan om invånarmedverkan

Spara ner formuläret, fyll i och maila till invanarmedverkan@regionkalmar.se

Din förfrågan tas emot av en utvecklingsledare på Regionstab Lärande och förnyelse inom Region Kalmar län som matchar person/personer i Intressebanken med din förfrågan om medverkan och kontaktar den/dem med information om uppdraget.

Person som är intresserad att medverka informeras om uppdraget, och om möjlighet att få personligt stöd och ersättning. Personer som inte medverkat tidigare informeras om rutin för utbetalning av arvode. Kopia på ”Förfrågan om medverkan” skickas till medverkande som beskrivning av uppdraget.

2. Ta kontakt med person/personer som ska medverka

Förtydliga uppdrag, syfte/mål, förutsättningar och förväntningar. Personlig kontakt ger trygghet som är viktig för att medverkande ska kunna göra en bra insats.

3. Ge ersättning till medverkande

Fyll i blankett för ersättning. En blankett för varje individ och vid varje tillfälle som personen medverkar. Blanketten ska undertecknas av uppdragstagaren/den medverkande, attesteras och sedan skickas till Region Kalmar läns löneservice.

4. Återkoppla  

Efter genomförd aktivitet:

  • Återkoppla till den/de personer som medverkat
  • Återkoppla till utvecklingsledaren för patient- och närståendemedverkan

Återkopplingen är viktig för trygghet, motivation och för möjlighet att förbättra kommande patient/närstående-medverkan. Det kan till exempel handla om hur personens medverkan upplevts och vad aktiviteten lett fram till/resultat.

Arvodesblankett

Brukare, patient och närstående ska erbjudas arvode och reseersättning. I samband med aktiviteten ska arvodesblankett fyllas i:

Arvodesblankett

Skriv ut blanketten som ska undertecknas av medverkande (uppdragstagare) samt attesteras av ansvarig chef. Skickas därefter per post/internpost till Region Kalmar läns Löneservice. Se adress nederst sid 1.

Personer som medverkar omfattas av Region Kalmar läns kollektiva olycksfallsförsäkring.

Information om vad som gäller angående arvode vid samtidig ersättning från Försäkringskassan:

Arvode vid samtidig ersättning från Försäkringskassan

Tänk på att

Tryggheten är viktig för att medverkande ska kunna göra en bra insats.

Tänk därför på att:
• Skapa en personlig kontakt och ge stöd
Ring själv och tänk på att det för personen som ska medverka kan vara en helt ny situation och ett nytt sammanhang. Var tydlig med vad uppdraget gäller, här kan det vara bra att förtydliga utifrån rubrikerna i din ”Förfrågan om medverkan”. Var också tillgänglig om det uppstår frågor efter er första kontakt.

För att skapa trygghet kan du behöva vara ett stöd i förberedelserna inför en aktivitet men kanske också efteråt. Ni kan behöva träffas före, för att prata om uppdrag, sammanhang och förväntningar eller för att hjälpas åt att ta fram en Power Point inför en presentation. Kanske behöver ni boka en träff för uppföljning. Om personen ska berätta om sig själv och sina erfarenheter inför andra, kan det röra upp mycket känslor och ditt stöd efteråt kan vara värdefullt.

• Identifiera eventuella behov av kompetensutveckling för medverkande
Ibland kan personen behöva mer kunskap för kunna genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Det kan handla om information om hur organisationen är uppbyggd, förbättringskunskap inför medverkan i ett förbättringsteam eller mötesteknik inför uppdrag i en styrelse. Dra dig inte för att fråga.

• Bestäm form och tid för återkoppling
Återkoppling är viktigt för trygghet, motivation och för möjlighet att förbättra inför kommande medverkan. Det kan till exempel handla om hur personens medverkan upplevts och vad aktiviteten lett fram till för resultat.

• Ordna ersättning för medverkandes insats
Berätta om möjligheten att få arvode och reseersättning. Det är upp till den som medverkar att tacka ja eller nej. Vid viss ersättning från Försäkringskassan kan det vara svårt att ta emot ersättning från annat håll.

Kom ihåg att ta med arvodesblanketten (den ovan) för utbetalning av ersättning vid fysiska möten eller informera om att du kommer att skicka hem blanketten tillsammans med ett svarskuvert efteråt, om ni ses digitalt.

Vart du ska skicka arvodesblanketten står längst ner på sid 1. Beslutade ersättningsnivåer hittar du på sid 2.

Informationsmaterial

Material som beskriver strukturen och systematiken i brukar-, patient- och närståendemedverkan inom Länsgemensam ledning i samverkan:

Informationsmaterial om invånarmedverkan

Material som kan underlätta för länets invånare att anmäla sitt intresse för att medverka. Materialet som vänder sig till barn är framtaget av barn och unga i Kalmar län:

Poster för barns medverkan
Visitkort för barns medverkan

En film om Intressebanken framtagen av barn och unga i Kalmar län, med stöd av Region Kalmar län och kommunförbundet Kalmar län (1:20 minuter):

 

Uppdragsbeskrivning

Ett tydligt uppdrag ger tryggheten och ökar förutsättningarna för brukare, patienter och närstående att göra en bra insats i olika aktiviteter. Vid mer omfattande medverkan upprättas en överenskommelse med beskrivning av bland annat uppdrag, tidsåtgång och ersättning. Använd:

Uppdrag för medverkan i utvecklingsaktivitet eller ledningssammanhang 
Uppdrag för medverkan inom Länsgemensam ledning 
Uppdrag för Länsgrupp brukarmedverkan 

Medverka i Intressebanken 

Brukare, patienter och närstående som vill medverka i arbetet för bättre stöd, vård och omsorg kan anmäla sitt intresse digitalt till Intressebanken:

Intressebanken - Region Kalmar län 

Nedan hittar du mer material som kan underlätta för länets invånare att anmäla sitt intresse för att medverka. 

Intresseanmälan för utskrift 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev invånarmedverkan oktober 2023

Kontakt 

Emelie Ingvarsson
Utvecklingsledare
Region Kalmar län
0480-845 36

Dan Webster
Utvecklingsledare
Region Kalmar län
0480-384 35

Daniel Abrahamsson
Utvecklingsledare
Kommunförbundet i Kalmar län
010 – 357 06 76