Diagnos- och åtgärdskodning

I Sverige har hälso- och sjukvården rapportskyldighet till Socialstyrelsens hälsodataregister enligt Lagen (1998:543) om hälsodataregister och tillhörande förordning (2001:707). Rapporterna består av utdata som med koder främst beskriver vårdkontakters diagnoser och åtgärder.

Rapporteringen är obligatorisk och sker fortlöpande i regionerna.

Region Kalmar län strävar efter en enhetlig diagnoskodning och följer regelverket enligt ICD-10-SE och Socialstyrelsens anvisningar och riktlinjer avseende klassificering av diagnoser och åtgärder.

Primärklassificering

Primärklassificering innebär att man klassificerar diagnoser och åtgärder genom att göra ett relevant urval av koder med hänsyn till Socialstyrelsens kodningsanvisningar och gällande regelverk för våra huvudklassifikationer ICD-10-SE, ICF och KVÅ.

Klassifikationerna ICD-10-SE och ICF består av diagnoskoder och klassifikationen KVÅ består av åtgärdskoder inkluderande både medicinska åtgärder (KMÅ) och kirurgiska åtgärder (KKÅ).

På basis av primärklassificeringen sker uppföljning av vårdens innehåll i sekundära patientklassificeringssystem där rätt kodning av diagnoser och åtgärder i det primära innebär kvalitetssäkring av data som levereras till Socialstyrelsen och SKR.

Korrekt diagnos- och åtgärdskodning ger bland annat en överskådlig och tillförlitlig bild av invånarnas behov och sjuklighet, skapar rätt underlag för statistik och forskning men möjliggör också uppföljning av produktion och resursplanering samt ger rätt underlag för ersättning och utveckling av olika ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvården.

Sekundärklassificering och dess användningsområden

Primärklassificeringen, det vill säga diagnos- och åtgärdskodningen, utgör basen för sekundärklassificering.

I Kalmar län används DRG-systemet (diagnosrelaterade grupper) vilket är ett sekundärt patientklassificeringssystem som bygger på befintliga data i våra system, främst diagnos- och åtgärdskodning. DRG innehåller både medicinsk och ekonomisk information.

DRG-principen innebär att vårdkontakter som är medicinskt likartade och som dessutom är ungefär lika resurskrävande aggregeras till en och samma DRG-grupp.

Vi har personer i regionen som arbetar med att samla in diagnos- och åtgärdsdata från journalsystemet Cosmic och som kvartalsvis vidarerapporterar detta till PAR (patientregistret) på Socialstyrelsen och SKR (Sveriges kommuner och regioner).

KPP (kostnad per patient) utgör ekonomidelen i DRG-systemet. Region Kalmar rapporterar KPP-underlag till SKR från specialistvården (all slutenvård och öppenvård) men rapporterar även KPP-underlag från hela primärvårdsförvaltningen inklusive från de privata verksamheterna i primärvården samt distriktsrehabiliteringen och mödrahälsovården (som nationellt definieras som primärvård).

På SKR får varje enskild vårdkontakt i KPP en officiell DRG-vikt. Det är respektive regions KPP-underlag som ”DRG-gruppen” (bestående av läkare) på Socialstyrelsen använder för att underhålla de olika DRG-koderna och det är SKR som skapar de olika DRG-vikterna per år. Socialstyrelsen (DRG-gruppen) tar fram logiken bakom varje DRG-kod och SKR beräknar DRG-vikterna för respektive DRG-kod utifrån respektive regions KPP-underlag.

Socialstyrelsen använder regionernas KPP-underlag när de skapar logiken utifrån diagnos- och KVÅ-koder, ålder på patienten, kön, utskrivningssätt, KPP-kostnad och vårdtid som genererar en specifik DRG-kod. Det föreligger en viss tidsförskjutning (1–3 år) av KPP-data och från det skapas nya DRG-koder till att DRG-vikter bestäms. Flertalet av DRG-koderna återanvänds dock, efter att de blivit skapade, under flera år framåt.  

Användningsområdet för Sveriges hälsodataregister är stort. Genom framtagning av dess statistik görs öppna jämförelser och man tittar på folkhälsan i smått och stort;  lokalt, regionalt och nationellt. Inte minst utgör registren viktiga underlag för mycket av den forskning som bedrivs.

Genom att man i primärklassificeringen eftersträvar enhetlig kodningskvalitet nås en överskådlighet där forskare kan jämföra data och dra slutsatser utifrån en större mängd information.

DRG kan användas vid beräkning av olika ekonomiska ersättningsmodeller men ligger även till grund för att våra politiker ska kunna fatta bra beslut inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen rapporterar i sin tur vidare den insamlade datan från Sveriges regioner till WHO (Världshälsoorganisationen) som är grundare för våra huvudklassifikationer (bland annat ICD-10). WHO:s medlemsländer har skrivit under på att använda ICD-10 och genom detta tittar man också på sjukdomsstatistik på en internationell nivå.

Tack vare regionernas strävan efter följsamhet till nationella regler skapas förutsättningar för enhetlig diagnos- och åtgärdskodning som bidrar till ett korrekt hälsodataregister i Sverige.

Vill du veta mer kring DRG rekommenderas att se filmen ”introduktion till DRG-systemet”, länk till denna film finns under fliken DRG.

Kodningslathundar (CERK)

Kodgruppen CERK är inte aktiv längre men befintliga kodningslathundar som ursprungligen är skapade av CERK kommer att uppdateras och laddas upp här efterhand. 

Vägledning från Socialstyrelsen

I Socialstyrelsens anvisningar för diagnos- och åtgärdskodning med ICD-10-SE och KVÅ finns vägledning i kodning. Målet med dessa anvisningar är en god kodningskvalitet, d v s att kodningen görs på ett enhetligt sätt nationellt för att ge en korrekt beskrivning av vårdkontakten. Mer information från Socialstyrelsen hittar du under rubrik ”Information och länkar hos Socialstyrelsen”.

Anvisningar för diagnos- och åtgärdskodning med ICD-10-SE och KVÅ – Socialstyrelsen

Via länken ovan kan du bland annat läsa om och hitta belysande kodningsexempel vid:

  • Tobak sida 48–50
  • MRSA, ESBL, VRE, PNSP sida 51–53
  • Sepsis sida 54–57
  • Infekterade sår sida 58–60

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos – Socialstyrelsen

Nationell sjukdomsklassifikationsutbildning för medicinska sekreterare

I Kalmar län erbjuder Kompetenscentrum utbildning i sjukdomsklassificering fyra omgångar per år (två omgångar per termin) som i första hand riktar sig till medicinska sekreterare.

Utbildningen är webbaserad och omfattar åtta arbetsdagar bestående av två fysiska föreläsningsdagar samt fem utbildningsdagar på distans med en avslutande salstenta.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering och skapa förutsättningar för enhetlig diagnoskodning inom Region Kalmar län samt följsamhet till nationella regler.

Anmälan är nu öppen i Ping Pong till höstens två omgångar i sjukdomsklassifikationsutbildning. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: Sjukdomsklassifikationsutbildning, 8 dagar - Kurskatalog i lärplattformen Ping Pong (behörighet krävs)

OBS! Utbildningarna nu i höst kommer att äga rum i Kalmar. Vi planerar att vara i Oskarshamn/ Västervik våren 2025 och information om anmälan kommer att mejlas ut i god tid.

Vid frågor gällande utbildningen, kontakta: Karin Sahlin, klassificeringskoordinator karin.sahlin@regionkalmar.se.

Information och länkar hos Socialstyrelsen

DRG

NordDRG Explorer – Socialstyrelsen

DRG-grupperare – WebbDRG

Introduktionsfilm till DRG-systemet

Kostnad per patient, KPP – Sveriges kommuner och regioner (SKR)
(Filmen hittar du en bit ner på sidan)

Kontakt

Vid KPP- och DRG-frågor kontakta: