Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp införs löpande inom olika sjukdomsområden för att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Syftet med överenskommelsen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process.

De närmaste åren förväntas flera andra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp att beslutas kring på nationell nivå och sedan implementeras i regionerna. De utgår ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och baseras därmed på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Införda vårdförlopp

Höftledsartros 

Reumatoid artrit

Planering av införande pågår för

  • Stroke och TIA
  • Osteroporos sekundärprevention efter fraktur
  • Schizofreni - förstagångsinsjuknande
  • Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Nationellt beslutade för införande 2021-22

  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Kritisk benischemi
  • Hjärtsvikt - nydebuterad
  • Sepsis