Alla privata vårdgivare

Här hittar du alla privata vårdgivare som har avtal med Region Kalmar län. Listan går att sortera via avtalstyp eller område i vänsterkolumnen.

Alla privata vårdgivare med avtal med Region Kalmar län

Varje hälsocentral/läkarmottagning ska ha ett avtal med en enhet inom Vårdval psykisk hälsa. Dokumentetet nedan visar regionens privata vårdgivare inom vårdval psykisk hälsa och vilka privata läkarmottagningar som de har avtal med.

Lista över privata vårdgivare och deras avtal

För dig som är intresserad av avtal med regionen

Vårdavtal med Region Kalmar län

Privata vårdgivare kan i vissa fall få ett avtal om att bedriva vård åt Region Kalmar län. När regionen beslutar om vilka avtal som ska upphandlas så tas hänsyn till hela regionens behov. De behov som anses mest prioriterade och sträcker sig över en längre tid kan läggas ut på upphandling.

För att ta del av aktuella upphandlingar för Region Kalmar län se: Landstinget i Kalmar läns upphandlingar (opic.com)

Vid ev. frågor som inte rör specifika upphandlingar kontakta: bestallarenheten@regionkalmar.se

Avtal inom Region Kalmar läns valfrihetssystem

Ett valfrihetssystem innebär att en upphandlande myndighet konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till den enskilde att välja vilken leverantör i valfrihetssystemet som ska utföra tjänsten. Valfrihetssystem är ett alternativ till offentlig upphandling. Valfriheten innebär fri etablering av utförare, att patienten kan välja och välja om utförare, samt att ersättningen till utföraren följer patientens val. Valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården kallas i regel för vårdval eller hälsoval.

Regionens vårdval finns att hitta på Vårdgivarwebben:

Samverkan & Avtal

Samt på Upphandlingsmyndigheten:

Hitta LOV-uppdrag 

Köpa tjänster av Region Kalmar län

Regioners möjlighet att ge stöd till enskilda näringsidkare är mycket begränsad utifrån konkurrenslagstiftningen. Av kommunallagen framgår att regionen får tillhandahålla angelägenheter men sådant stöd får endast lämnas om det finns synnerliga skäl. Av kommunallagen framgår också under vilka angelägenheter som regionen får tillhandhålla tjänster. Det som avgör om en angelägenhet är av allmänt intresse är om det kan anses vara ett allmänt, samhälleligt och till det egna området knutet intresse att en region vidtar en åtgärd. Bedömningen får ske med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att regionen befattar sig med angelägenheten.

Kontakt