Avtal fysioterapeuter

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOF.

Som fysioterapeut kan du bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Denna verksamhet finansieras av Region Kalmar län via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutats av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av förordningen om ersättning för fysioterapi (1994:1120)