Satsning på ökad patientsäkerhet

Sverige har en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Det gemensamma målet är tydligt, ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Region Kalmar län har tagit fram en regional handlingsplan utifrån fokusområden.

Den nationella handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador.

Bakgrund och mål 

En av 10, mer än 100 000 patienter, drabbas varje år av en vårdskada i Sverige. Med gemensamma insatser kan vi rädda liv, minska lidande och ge mer god vård.

Varje år drabbas ungefär 100 000 patienter av vårdskador, vilket mot­svarar en vårdskada vid vart tionde vårdtillfälle. Kostnaden för de extra vårddagar som detta medför beräknas vara 8 miljarder kronor per år.

Om vi tillsammans kan minska vårdskadorna finns det alltså mycket att vinna – för den drabbade patienten, vård­personalen, förtroendet för vården och för samhällets gemensamma resurser.

Det gemensamma målet är tydligt, ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada.

Vad är en vårdskada? 

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adek­vata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och sjukvården.

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Patientsäkerhetslag (2010:659)

Vad säger lagen?

I hälso-och sjukvårdslagen står det att vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårds­personalen, och vara lätt tillgänglig. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Handlingsplan och aktiviteter

Den nationella handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador. Den nationella handlingsplanen innehåller fem prioriterade fokusområden:

 • Ökad kunskap om inträffade vårdskador
 • Tillförlitliga och säkra system och processer
 • Säker vård här och nu
 • Stärka analys, lärande och utveckling
 • Öka riskmedvetenhet och beredskap

I handlingsplanen beskrivs vision, mål, förutsättningar och fokusom­råden för arbetet mot en säkrare vård. 

I vår region har arbetsgruppen gjort en kartläggning av vad som görs inom dessa fem fokusområden och utifrån det tagit fram en regional handlingsplan.

Den regionala handlingsplanen har strukturer, principer, mål och mått för det systematiska patientsäkerhetsarbetet på en regionövergripande nivå och har tre prioriterade områden. Den skapar ett flexibelt ramverk för det fortsatta arbetet på förvaltningsnivå.

Handlingsplanens tre prioriterade områden:

 1. System och processer, arbete pågår som tillämpar och integrerar aktiviteter, mål och mått som är kopplade till handlingsplanen i befintliga system som t.ex. Egenkontrollen i Stratsys.
 2. Kunskap och lärande, arbete pågår kring att samla patientsäkerhetsrelaterad information och data på en lättillgänglig plats, sprida kunskap och lärande. 
 3. Patient och anhörig som medskapare, arbete planeras starta hösten 2021 med att integrera patientmedverkan i patientsäkerhetrelaterade processer.

Utifrån respektive förvaltnings kartläggning av aktiviteter inom patientsäkerhet planerar och drivs arbetet framåt tillsammans med den länsövergripande arbetsgruppen, en arbetsgrupp med representanter från våra fyra sjukvårdande förvaltningar, kommuner samt patient- och närståenderepresentanter.

Nationell handlingsplan (Socialstyrelsen) 

Tidplan och arbetsprocess

Varje förvaltnings ledning arbetar tillsammans med Region Kalmar läns arbetsgrupp, med deltagare från samtliga sjukvårdande förvaltningar, för att i olika steg nå ut i verksamheten. 

 1. Information/dialog/kommunikation under hela satsningen.
 2. Kartläggning/GAP-analys – kartläggning genomförd och GAP-analys påbörjad
 3. Prioritera fokusområden – efter GAP-analysen
 4. Regional handlingsplan utifrån den nationella handlingsplanen 
 5. Utveckla och implementera inom de 32 områdena – utifrån den regionala handlingsplanen. Det stora arbetet med handlingsplanen görs sedan i den egna förvaltningen – inom alla fokusområden och dess delar.

Länsövergripande arbetsgrupp

Länsövergripande arbetsgrupp
Medlemmar Förvaltning/sjukhus/enhet Titel
Elmar Keppel, projektledare/ sammankallande Oskarshamns sjukhus Chefläkare
     
Gunhild, Nordesjö Haglund HSF/Länssjukhuset

Chefläkare

Linnéa Grybäck Nilsson

HSF/Länssjukhuset

Patientsäkerhetssamordnare
Camilla Karlsson HSF/Oskarshamns sjukhus

Verksamhetsutvecklare

Sofia Erlandsson

HSF/Oskarshamns sjukhus

Verksamhetsutvecklare
Anna Michaelsson

HSF/Västerviks sjukhus

Chefläkare
Ann-Catrin Karlborg

HSF/Västerviks sjukhus

Patiensäkerhetssamordnare

Charlotta Brunner Psykiatriförvaltningen Chefläkare
Sofia Velinder Psykiatriförvaltningen

Sjukvårdsstrateg

Charlotta Joborn Primärvårdsförvaltningen

Chefläkare

Camilla Ljungdahl Primärvårdsförvaltningen

Basenhetschef

Karolina Gandskog Folktandvården

Utvecklingsstrateg

Viktoria Lindstedt Regionstab kommunikation

Kommunikatör

Kajsa Hedin  

Patient/närstående

Kristina Jonsson  

Patient/närstående

Linda Forsman Kalmar kommun

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Sara Sundman Kalmar kommun

Verksamhetsutvecklare

Susanne Klingstedt Oskarshamns kommun

Områdeschef Hälso- och sjukvård

Anders Törnblom Mörbylånga kommun

MAS

Åsa Stumpf Nybro kommun

MAS

Jeanette Medner Forsberg

Västerviks kommun

MAS