Suicidprevention

I Kalmar län pågår bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete.

Region Kalmar län har målet att halvera antalet suicid i Kalmar län, i samtliga åldersgrupper, till år 2025.

Ett länsövergripande handlingsprogram har tagits fram för att förebygga självmord. Handlingsprogrammet innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser samt förslag på riktade insatser och uppföljning. 

Länsövergripande handlingsprogram

Vårdförlopp suicidprevention

Som första län i Sverige har Region Kalmar län i samverkan med blåljusverksamheterna tagit fram ett vårdförlopp för suicidprevention (VFSP). Vårdförloppet innebär bland annat tydligare involvering av närstående, nya arbetssätt, blåljus- och remissmallar, förbättrad uppföljning av suicidnära samt kompetenshöjande insatser för medarbetare för att kunna identifiera och hänvisa suicidnära personer till vård på rätt vårdnivå.

Efterlevandestöd vid suicid

Rutin för efterlevandestöd vid suicid är framtagen.

Läs mer om om rutinen för efterlevandestöd

Efterlevandestödet finns via hälsocentralerna för den vuxna och på skolan för barnen. Stödet erbjuds under minst 1år, längre vid behov. En större kommunikativ insats görs under hösten 2022 vid tre olika tillfällen för inblandade organisationer, inbjudan kommer gå ut. Mer information om efterlevandestödet delges även på suicidpreventiva konferensen den 26 oktober.

Digital utbildning för blåljuspersonal som möter suicidnära personer

Här får du som medarbetare i blåljusverksamhet bland annat får lära dig mer om vad som händer i en person som har självmordstankar, vilka rutiner som finns i vårt län för att fånga upp och ta hand om självmordsnära, hur du på ett bra sätt kan bemöta någon som har tankar på att ta sitt liv och hur viktigt det är att vi inte tappar bort de närstående. Till den digitala utbildningen.

Internationella suicidpreventiva dagen

Den 10 september går många aktörer i Kalmar län ihop för att gemensamt sätta arbetet med suicidprevention på agendan men också för att minnas de som inte längre finns hos oss.

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Sedan januari 2016 pågår en omfattande utbildningssatsning på MHFA (Mental Health First Aid) i Kalmar län. Instruktörer utbildas kontinuerligt. Länet har nu över tusen förstahjälpare. De flesta kommuner erbjuder MHFA-kurser. 

Läs mer om metoden.

Du som har gått MHFA-utbildningen har en oerhört viktig roll. Få konkreta tips på vad man ska tänka på och hur man kan ställa frågor om psykisk ohälsa, men även självmordstankar. 

Psyk-E bas Suicid

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Utbildningen består av 20 filmade föreläsningar täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord.

Information om utbildningen finns i regionens lärplattform Ping Pong.

Evidensbaserat skolprogram för elever i åldern 13-17 år

Rollspelsbaserat program som syftar till att lära unga att lära sig vad psykisk hälsa/ohälsa är, vad man kan göra för att må bättre samt hur man kan hjälpa en vän att må bättre och var man kan söka hjälp. Kalmar, Högsby, Nybro, Västervik är igång sedan 2018. YAM är med som aktivitet i handlingsprogram för suicidprevention 2020-2022. Barn- och ungdomshälsan har inlett samverkan med YAM-kommunerna genom att utbilda sig till medhjälpare.

Läs mer om evidens- och klassrumsbaserade metoden YAM

För mer information om utbildningsinsatsen, kontakta respektive kommun.