Barn och unga

Kalmar län ska erbjuda en tidig, nära och sömlös insats till de barn och ungdomar som har behov av samhällets stöd och där det individuella behovet styr utformandet av insatsen.

Barn som leker

Överenskommelser och praktiska anvisningar

Kunskaps- och behandlingsstöd kring barn och ungas hälsa

Samordnad individuell plan (SIP)

Handlingsplan 

Inom ramen för Samordnande grupp Barn och unga bedrivs samordning och gemensamt utvecklingsarbete mellan sociala barn- och ungdomsvården, elevhälsan och angränsande hälso- och sjukvård kring barn och ungas hälsa. Utvecklingsarbetet styrs genom områden som prioriterats av Länsgemensam ledning och har koppling till Strategi för hälsa. Barnrättsperspektivet ska genomsyra mål, aktiviteter och annat arbete som är kopplat till området.

Samordnande gruppen barn och unga har en handlingsplan som beskriver inriktningen på utvecklingsarbetet och listar mål, aktiviteter och indikatorer.

Handlingsplan barn och unga 2023-2024