Riktlinjer och handbok för förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel sker på individnivå och den som förskriver hjälpmedel ska beakta såväl effekter på brukarens hälsa och livskvalitet som konsekvenser för patienten vid uteblivet hjälpmedel.

En medicinsk bedömning är förutsättning för förskrivning och ska genomföras av definierade funktioner och yrkeskategorier inom landstinget för respektive hjälpmedelsområde.  Om förskrivning är en del i ett teamarbete ska det tydligt framgå av interna rutiner vilka delar av processen som vårdgivarens personal är ansvariga för.

Uppföljningsansvaret för en förskriven produkt anges i 9§ SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Rätten att förskriva hjälpmedel styrs av enskild verksamhetschef, som avgör vem inom berörd verksamhet som har förskrivningsrätt och vilka medicintekniska produkter det avser.

Ekonomi

Kostnaden för hjälpmedel belastar förskrivande enhet om inget annat överenskommits.

Vid förskrivning av hjälpmedel till utomlänsbor ska kostnaden överföras till respektive hemlandsting, olika regler finns, se Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer (SKR.se).

Övriga patientavgifter hittar du i avgiftshandboken.

Handbok - Rutiner för hjälpmedelshantering

I handboken anges praktiska rutiner och handläggning kring förskrivning av hjälpmedel. Den omfattar rutiner som berör den del av hjälpmedelshanteringen som förmedlas via Regionservice Hjälpmedel i Kalmar län.

Handboken utarbetas i samverkan mellan hjälpmedelscentralerna,
hjälpmedelsförrådet samt berörda verksamheter inom Region Kalmar län. Hjälpmedelskommittén fastställer rutinerna. Se datum på respektive rutin, när den senast reviderades.

Handboken är ett dokument, dvs register, handbok och blanketter ligger i samma dokument. Handboken är endast nåbar för dig som är ansluten till Region Kalmar läns nätverk. 

Handbok: Rutiner för hjälpmedelshantering

Som stöd för att snabbt hitta till vald rutin använder man funktionen
ctrl + klicka på vald rutin i det inledande registret.
Nya respektive ändrade blad markeras med ”*” i registret.

Praktiska anvisningar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel - utarbetade inom Länsgemensam ledning.

Relaterad information på andra webbplatser

Socialstyrelsens e-utbildningar om förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar