Sexuellt överförbara infektioner (STI)

Som ett led i att hålla en god kvalitet avseende handläggning och smittspårning av sexuellt överförbara infektioner (STI) har smittskyddsläkaren tagit fram rutiner för handläggning av misstänkt/bekräftad STI inom primärvården och på akutmottagning.

Handläggning av misstänkt/bekräftad STI inom primärvården

Handlägging av misstänkt STI på akutmottagning

Rutinerna innehåller information om behandlande läkares skyldigheter enligt smittskyddslagen och beskriver hur olika situationer ska handläggas. Förutom behandlande läkare har även annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens rätt att utföra smittspårning. STI-mottagningarna i Kalmar och Västervik har en spetskompetens gällande smittspårning av klamydia, gonorré och syfilis och såväl smittspårning som behandling kan remitteras till dem. I de fall då behandlande läkare i primärvården inte får tag i patienten ska både behandling och smittspårning remitteras till STI-mottagningen. Smittskyddsenheten uppmanar alla som handlägger patienter med smittspårningspliktiga sjukdomar att kontrollera att patientens telefonnummer är uppdaterat i Cosmic. Många gånger försvåras smittspårningsarbetet när uppgifter om hur patienten kan nås saknas.

Remissmall för klamydia

När klamydiaärenden remitteras till STI-mottagning ska  remissmallen (Remiss klamydia) användas. Remissen finns tillgänglig i Cosmic. Bekräftad gonorré och syfilis ska alltid handläggas på STI-mottagning och i dessa fall rekommenderas snabb telefonkontakt med respektive STI-mottagning.

Relaterade sidor

Här hittar du information om handläggning av positivt provsvar, förebyggande åtgärder och annan information och dokument:

Klamydia

Gonorré

Sidan uppdaterad: 11 maj 2022