Klamydia

Klamydia är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Erbjud adekvat behandling. Remittera via remissmall ”Remiss klamydia” i Cosmic till STI-mottagningen i Kalmar eller Västervik. Med fördel remitteras patienten för både behandling och smittspårning. I de fall då behandlande läkare inte får tag i patienten ska både behandling och smittspårning remitteras till STI-mottagningen.. Observera att uppgifter om sexuella kontakter inte ska förekomma i index (en person med positivt testresultat) journal eller i remissen.

Provtagning via 1177, digital vårdgivare eller apotekstest:
Säkerställ att provet är positivt. Patienten ska kunna visa upp provsvar med labnummer. Det kan tillexempel. stå LAB ID eller LID följt av siffror. Labnummer ska anges i smittskyddsanmälan. Provet ska vara analyserat på ackrediterat laboratorium. Om patienten själv analyserat sitt prov ska kompletterande provtagning på mottagning erbjudas och behandling ska aldrig sättas in innan provtagning är utförd.

Medicinsk riktlinje handläggning av misstänkt eller bekräftad STI enligt smittskyddslagen

Förhållningsregler

Ges skriftligt och muntligt - se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Smittspåraren ska underrätta andra personer som kan ha smittats (utan att röja index identitet) och uppmana dem att söka läkare. För klamydia innebär detta att smittspåraren ska säkerställa att de personer som patienten haft sex med de senaste 12 månaderna blir provtagna. En särskild smittspårningshandling ska upprättas vid sidan om patientens journal. Smittspåraren ska även underrätta smittskyddsläkaren vid utebliven provtagning. 

Förutom behandlande läkare har även annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens rätt att utföra smittspårning. Hög arbetsbelastning är inte en giltig orsak till att avsäga sig smittspårningsansvaret.

Smittspårningshandling

Partnerbrev klamydia

Partnerbrev klamydia påminnelse

Smittskyddsblad

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Alla fall ska så fort patienten är informerad om diagnosen anmälas till smittskyddsläkaren. Anmälan ska alltid göras av behandlande läkare (den som tar emot provsvaret), oavsett om smittspårning/behandling remitteras till annan vårdgivare. Ange till vilken STI-mottagning patienten remitterats till. En kompletterande anmälan görs av STI-mottagningen när smittspårningen är uppstartad.

Alla STI anmäls med rikskod (dvs året då personen är född samt de fyra sista siffrorna i personnumret). Använd ”Annat nummer” för patienter som saknar person- eller samordningsnummer, till exempel för asylsökande.

Eftersträva alltid att besvara samtliga frågor i smittskyddsanmälan. 

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och behandling för klamydia ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom

Kontakt