Yersinia

Yersinia är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Yersiniainfektion är en bakteriesjukdom som finns i hela världen. Den kan överföras mellan djur och människa, men sprids oftast via livsmedel. Smittan förekommer hos många djurarter inklusive vilda djur, får, kor, hästar, hundar och grisar. Svinkött anses vara den vanligaste smittkällan till människa, men även andra livsmedel kan vara kontaminerade inklusive opastöriserad mjölk, färska grönsaker och vatten.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om yersiniainfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter och hygienråd vid tarmsmitta.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare - Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient - Smittskyddsläkarföreningen

Hygienråd vid tarmsmitta - Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Finns det kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom. Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Observera att Yersinia biotyp 1A inte ska anmälas

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland
  • om fler fall finns i omgivningen
  • eventuella djurkontakter
  • eventuell misstanke om smittkälla

Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Kontakt