Rotavirus

Anmälningspliktig endast för diagnostiserande laboratorium.

Rotavirus förekommer globalt och är i låginkomstländer den vanligaste orsaken till diarré hos barn, med stor dödlighet som följd. I Sverige är det den huvudsakliga anledningen till sjukhusvård av barn med diarré men dödsfall är mycket ovanliga. Utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt.

Ett vaccin finns tillgängligt för barn och sedan den 1 september 2019 ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten/vårdnadshavare information om infektionen. Inga tvingande förhållningsregler men ge råd gällande hygien.

Hygienråd vid tarmsmitta - Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Ingen smittspårning krävs.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Anmälningspliktig endast för diagnostiserande laboratorium.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Kontakt