Giardia

Giardiainfektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Giardia är en tarmparasit som kan orsaka diarré, illamående, gaser och uppkördhet i buken. Man kan även vara smittad utan att märka det. Smittvägen är vanligtvis via mat eller dryck som innehåller parasiten men smitta kan även ske från person till person.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om giardiainfektion, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare. Antibiotikabehandling ges såväl vid symtom som till asymtomatiska bärare. Vid behandlingssvikt eller frågor kring behandling kontakta infektionskonsult. Om flera fall i samma familj är det en fördel att behandla alla samtidigt.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad till patienter. Barn med diarré ska inte vara på förskola, men kan som regel återgå till barnomsorgen om de är stabilt symtomfria efter antibiotikabehandling. Förskolebarn ska provtas cirka tre veckor efter att antibiotikabehandlingen avslutats. Övriga individer som är antibiotikabehandlade och symptomfria kan återvända trots riskyrke, se dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Smittspårning

Provta kontakter med symtom samt symtomfria kontakter inom hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Om det gäller ett förskolebarn är det viktigt att ta reda på namn på förskolan och om barnet varit där med symtom.

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Frågor till patienten samt åtgärder – se smittskyddsblad för läkare.

Smittskyddsblad

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Viktigt att uppge namn på förskolan om barnet har varit där med symtom. Det är även viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och behandling för giardiainfektion ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom

Kontakt