EHEC (Enterohemorragisk Escherichia-coli)

EHEC-infektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

EHEC är en tarmbakterie som kan orsaka diarré, ibland blodtillblandad, och magsmärtor. En del får inga symtom alls. Vanligen blir man smittad genom förorenad mat eller dryck, till exempel köttprodukter (nötfärs), opastöriserade mejeriprodukter eller frukt och grönsaker, som förorenats vid bevattning eller gödsling. Man kan också smittas genom kontakt med nötkreatur, gödsel eller genom förorenat badvatten. Smitta från person till person kan ske genom till exempel förorenade fingrar efter toalettbesök. Den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) förekommer i 5-10 % av fallen och kan drabba alla åldrar men framför allt små barn.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om EHEC-infektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Var uppmärksam på risken för komplikationer.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke kan i vissa fall behöva lämna ett negativt prov före återgång till arbete/förskola - se smittskyddsblad för läkare och smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan. Rådgör gärna med smittskyddsenheten.

Smittspårning

Behandlande läkare ansvarar för att initiera smittspårningen genom att inhämta den information som efterfrågas i smittskyddsanmälan. Provtagning av kontakter skiljer sig åt beroende på vilken toxintyp indexpatienten har - se smittskyddsblad för läkare. Om det gäller ett förskolebarn är det viktigt att ta reda på namn på förskolan och om barnet varit där med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta.

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Smittskyddsblad

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid eventuell resa samt aktuellt telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och behandling för EHEC-infektion ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom.

Kontakt