Ebola

Samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

Ebolavirus är ett RNA-virus som tillhör virusfamiljen filovirus, som orsakar blödarfeber. Det finns sex varianter av ebolaviruset beskrivna, varav fyra har orsakat sjukdom hos människor. Varianterna är ebolavirus, sudanvirus, taï forest-virus och bundibugyo-virus. Dödligheten vid infektion varierar mellan 50-90%, med tillgång till adekvat intensivvård är dödligheten sannolikt betydligt lägre. Smittvägen är oftast hantering/ intag av kött från fladdermöss (fruit bat) som anses vara den naturliga värden eller hantering av rått kött från infekterade apor eller hjortdjur. Ebola smittar även mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod, vilket framför allt innebär en risk för anhöriga och vårdpersonal. Sexuell smitta förekommer. En särskild risk för virusspridning är kontakt med döda kroppar under förberedande och genomförande av begravning. Infekterade personer blir smittsamma först vid symtomdebut och smittsamheten ökar under sjukdomsförloppet. Genomgången infektion ger immunitet, men det är oklart hur länge skyddet består och mot vilka typer det skyddar mot.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Smittspårning 
  3. Anmälan
  4. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Vid misstanke om högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten provtas och vårdas på isoleringsavdelning. Kontakta omedelbart infektionsbakjour! Vid positivt prov ska patienten flyttas till en högisoleringsavdelning. Regionens handlingsplan för högsmittsamma allvarliga infektioner är under uppdatering.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare – Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Behandlande läkare ansvarar för att initiera smittspårningen genom att inhämta den information som efterfrågas i smittskyddsanmälan. En tidig kartläggning bör göras av eventuellt exponerade personer, på vilket sätt de kan vara exponerad samt graden av exponering. Efter kontakt med smittskyddsläkaren tas ansvaret för smittspårningen över av smittskyddsläkaren. Exponerade personer ska informeras och följas under tre veckor från senaste exponeringsdatumet.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmälan görs i formuläret Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber. Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och medicin för ebola ska vara kostnadsfri för patienten då det är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

Kontakt