Amöbainfektion (infektion med Entamöba histolytica)

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Amöbainfektion är en tarminfektion som orsakas av en parasit som heter Entamoeba histolytica och som kan ge upphov till diarréer, ibland blodiga, och ont i magen. Man kan även vara smittad utan att få några symtom. I mycket sällsynta fall kan infektionen spridas till andra organ, vanligtvis levern. Infektionen kan behandlas med antibiotika. Amöbainfektionen smittar genom mat eller dryck eller genom nära kontakt med smittad person.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om amöbainfektion, inklusive hur det smittar, se smittskyddsblad för läkare. Ge behandling. Vid frågor kring behandling kan infektionsläkare kontaktas.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen?

Provta kontakter med symtom. Provta även symtomfria personer inom hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Om det gäller ett förskolebarn är det viktigt att ta reda på namn på förskolan och om barnet varit där dagarna innan insjuknandet eller med symtom. Vid behov av kontakt med förskolan ombesörjer smittskyddsenheten detta.

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patient och livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten.

Smittskyddsblad

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjukningsdatum och hemkomstdatum vid ev. resa samt aktuellt telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan. Ange resultat av smittspårning.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Kontakt