Prövning av barnets bästa

Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. Artikel 3 i konventionen slår fast att barnets bästa i första hand ska bedömas och beaktas vid alla åtgärder och beslut som rör barn.

När beslut fattas som rör barn ska det kunna redogöras för hur barnets bästa har utretts och hur det har beaktats. Det gäller både för barn som grupp och det enskilda barnet. Redogörelsen görs genom en prövning av barnets bästa.

Varför ska en prövning göras?

Syftet med en prövning av barnets bästa är att säkerställa att barnets rättigheter beaktas i beslut som rör barn, och att besluten blir så bra som möjligt för de barn som berörs.

När ska en prövning av barnets bästa göras?

En prövning av barnets bästa ska i Region Kalmar län utföras och dokumenteras inför beslut i nämnder, regionstyrelse och regionfullmäktige, inför större verksamhetsbeslut och verksamhetsförändringar som rör barn. En prövning görs enligt rutinerna för enkel prövning, vanlig prövning eller fördjupad prövning av barnets bästa. Vilken prövning som ska utföras avgörs utifrån en modell som finns i varje rutin. Tillhörande blankett i vilken prövningen utförs finns till varje rutin.

Innan du börjar

Innan du gör en prövning av barnets bästa kan det vara bra att ha en grundläggande förståelse för barnets rättigheter och barnkonventionen. Det kan du få genom webbutbildningarna Webbutbildning om barnkonventionen och Barnkonventionen – från teori till praktik. Du hittar utbildningarna i Kompetensportalen. Du kan även använda dig av stödmaterialen nedan.

Rutiner och blanketter

Region Kalmar län ska ta fram prövningar vid beslut som påverkar barn. Vi använder tre nivåer av prövningar för barnets bästa. 

Enkel prövning

När ett ärende endast i liten utsträckning rör barn, eller när det är uppenbart att beslutet är uppenbart för/emot barnets bästa. 

Enkel prövning av barnets bästa - rutin

Enkel prövning av barnets bästa- blankett

Vanlig prövning

Den vanligaste formen av prövning där barnets bästa behöver klargöras i ärenden där barn berörs. 

Vanlig prövning av barnets bästa - rutin

Vanlig prövning av barnets bästa - blankett

Fördjupad prövning

När ärendet rör barn i hög grad samt där barnets bästa ska utredas och vägas gentemot t.ex. verksamhetsperspektiv, andra rättighetsbärare, ekonomi, politiska mål, lagkrav och intressekonflikter.

Fördjupad prövning av barnets bästa - rutin

Fördjupad prövning av barnets bästa - blankett

Kontakt