Vaccination mot luftvägssmittor

Smittskyddsläkaren har uppdaterat riktlinjerna för vaccination mot säsongsinfluensa, covid-19 och pneumokocksjukdom. Dessutom finns en informationssida om vaccination mot RS-virus.

  • Publicerad: 28 sep 2023 16:41

Vaccination mot säsongsinfluensa 2023/24

Riktlinjen är uppdaterad utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 2023/24. Förändringar gäller framför allt formuleringar avseende vilka grupper som rekommenderas vaccin samt kring kombination av vacciner.

Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas den 7 november 2023. Under fyra veckor erbjuds följande grupper vaccination mot influensa:

  • personer 65 år och äldre,
  • medicinska riskgrupper under 65 år, 
  • hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • samt vård- och omsorgspersonal.

Observera skrivningen om andra grupper som, utöver definierade riskgrupper, särskilt kan beaktas för influensavaccination: personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande stöd, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna i riskgruppslistan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens men även skadligt alkohol- eller drogbruk.

De tillgängliga vaccinerna mot covid-19 kan ges samtidigt som en standarddos influensavaccin.

På SÄBO (inklusive patienter med korttidsplats) rekommenderas vaccination med förstärkt influensavaccin och denna vaccination kan påbörjas tidigare än den 7 november. Säsongen 2023/2024 är ett adjuvanterat vaccin tillgängligt, och detta kan ges samtidigt som vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccin. 

Från december och framåt kan övriga personer erbjudas vaccination mot influensa. Privata aktörer uppmanas följa dessa prioriteringar.

Mer information om vaccination mot säsongsinfluensa

Vaccination mot covid-19

Vaccinationsriktlinjen är uppdaterad utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller från och med 1 oktober 2023 och som längst till 29 februari 2024. Förändringar gäller framför allt formuleringar om vilka grupper som rekommenderas vaccin.

Vaccinering av de rekommenderade grupperna påbörjas i samband med starten av influensavaccineringen den 7 november 2023. De tillgängliga vaccinerna mot covid-19 kan ges samtidigt som en standarddos influensavaccin.

Vaccinationer mot covid- 19 på särskilda boenden för äldre (SÄBO) kan påbörjas tidigare än 7 november. 

Under hösten kommer ett uppdaterat covidvaccin att levereras till regionen.

Sedan april 2023 rekommenderas inte längre vaccination mot covid-19 till vård- och omsorgspersonal.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Läs mer om vaccination av personal inom vård och omsorg hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot allvarlig pneumokocksjukdom

Riktlinjen och flödesschema innehåller uppdaterad information om vilket vaccin som är upphandlat inom barnvaccinationsprogrammet. Dessutom har följande justeringar gjorts:

  • Förtydligande att revaccination rekommenderas vart femte år till personer med aspleni.
  • Uppdaterad skrivning om vaccinationsschema till stamcellstransplanterade.
  • Ny rekommendation om revaccination till barn med mycket hög risk.

Läs mer om vaccination mot allvarlig pneumokocksjukdom

Vaccination mot RS-virus

Under 2023 har två nya vaccin mot RS-virus godkänts för personer från 60 år. Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat en rekommendation om att personer över 75 år och personer från 60 år med vissa bakomliggande sjukdomar bör vaccineras. Att införa ett nytt vaccin är ett beslut som varje enskild region tar. Varje region beslutar också om eventuella patientavgifter för att vaccinera sig. Inför ett eventuellt införande i den offentligt finansierade vården behöver en hälsoekonomisk analys genomföras, på samma sätt som vid införande av andra nya läkemedel. För att bidra till att säkerställa ett jämlikt införande i alla regioner, som utgår ifrån samma analys, kommer NT-rådet göra en bedömning och därefter avge en rekommendation till regionerna. I dagsläget är NT-rådets rekommendation att avvakta införande. I väntan på uppdaterad rekommendation kommer vaccination mot RS-virus inte att rekommenderas inom Region Kalmar län. Vaccinering mot RS-virus är i dag möjligt på den privata marknaden och enskilda som vill vaccinera sig kan i dag göra det mot egenfinansiering.

Läs mer om vaccination mot RSV

Innehållsansvarig: Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare Kalmar län

Sidan uppdaterad: 28 september 2023

Kategori