Trikinos

Trikinos är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Infektion med trikiner är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. I Sverige är sjukdomen ovanlig. Smitta sker om man äter otillräckligt berett griskött (även vildsvin), björn- eller hästkött i vilket trikiner ligger inkapslade. Sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om trikinos, inklusive hur det smittar. Rådgör med infektionskonsult kring behandling.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns.

Smittspårning

Smittspårning går ut på att identifiera möjlig smittkälla (inhemska fall) och exponerade individer. Smittspårning initieras av behandlande läkare som efterfrågar sannolikt smittland, misstänkt smittsamt födoämne och om fler individer kan vara exponerade. Eventuella matrester/förpackningar som kan ha samband med sjukdomen kan sparas i en plastpåse i kylen. Smittskyddet tar vid behov kontakt med patienten för kompletterande uppgifter och med livsmedelsinspektör i kommunen för provtagning av maten. Ev. kontakt med livsmedelsinspektör/veterinär/länsveterinär/Folkhälsomyndigheten/SVA ombesörjs av smittskyddet. Postexpositionsprofylax kan ges inom sex dygn efter förtäring, rådgör med smittskyddsläkare.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange de uppgifter som framkommer i smittspårningen under ”Övrig information”. Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Kontakt