Q-feber

Q-feber är en anmälningspliktig sjukdom.

Den är en globalt förekommande zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa, som orsakas av en rickettsia, Coxiella burnetii (rickettsier är en sorts bakterier som förökar sig inuti vävnadsceller). Bakterien är sporbildande och mycket motståndskraftig mot yttre miljöfaktorer och kan därför leva länge i det fria. Många djur, som nötboskap, får, getter, katter och diverse smågnagare utgör reservoarer. Smittöverföring sker oftast via luftburen aerosol (damm) i områden som förorenats av placentavävnad, fostervätskor och exkrementer från djur. Smittsamt damm kan föras lång väg (kilometervis) med vinden.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Smittspårning 
  3. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om Q-feber, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling. Kontakta infektionsläkare vid behov.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns.

Smittspårning

Syftar till att identifiera smittkälla. Efterfråga sannolikt smittland och eventuell smittort så noga som möjligt. Finns andra kända fall i omgivningen? Djurkontakt?

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Q-feber diagnosticerades senast 2019, då två fall smittades i Grekland.

Kontakt