Papegojsjuka, ornitos

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Papegojsjuka (ornitos, psittakos) är en zoonos, vanligen överförd från fåglar till människa.

Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci.  Vanligaste smittvägen är genom inhalation av infekterat material, exempelvis luftvägssekret eller träck från fåglar. Trots namnet kan många fågelarter, såväl tama som vilda fåglar, utgöra smittkällan. Infektionsdosen är låg och bakterierna kan överleva länge i miljön, även i intorkat tillstånd. Det är inte ovanligt med friska smittbärande fåglar även om sjuka fåglar vanligtvis utsöndrar större mängder av smittämnet. Smitta mellan människor är mycket ovanligt men förekommer, framför allt vid allvarlig sjukdom. De flesta människor är mottagliga och genomgången infektion ger ej säkert immunitet. Inkubationstiden är vanligen cirka tio dygn men kan variera från en till fyra veckor.

Ofta insjuknar patienten i en influensaliknande bild med hög feber, allmänpåverkan, huvudvärk och torrhosta. Mildare sjukdomsförlopp förekommer dock också. Luftvägssymtomen kan vara diskreta liksom auskultationsfynden men lungröntgen kan ändå visa pneumonibild. Tecken på hjärninflammation, med nedsatt medvetandegrad, samt leverpåverkan kan förekomma.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Smittspårning 
  3. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Behandlas med antibiotika, i första hand med tetracykliner eller makrolider. Rådgör gärna med infektionsläkare. Informera patienten och ge smittskyddsbladet. Det är inte aktuellt att ge förhållningsregler till patienter med papegojsjuka.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare – Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient – Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Behandlande läkare ansvarar för att initiera smittspårningen genom att inhämta den information som efterfrågas i smittskyddsanmälan samt ställa frågorna som finns i smittskyddsbladet för läkare. Skriv in den information du får fram om misstänkt smittkälla i fältet ”Övrig information” i smittskyddsanmälan. Vid misstanke om smittsamma husdjur kan kommunens miljökontor och/eller veterinär kontaktas av smittskyddet.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Viktigt att ange information om misstänkt smittkälla för att smittskyddet ska kunna göra en bedömning om behov av fortsatt utredning. Det är även viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Kontakt