Influensa

Anmälningspliktig endast för diagnostiserande laboratorium.

Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet varje vintersäsong även kallad säsongsinfluensa. Symtom vid influensa är vanligen hög feber, muskelvärk, torrhosta och rinnande klar snuva.

Många drabbas vilket somliga år leder till hög sjukfrånvaro och överdödlighet bland äldre. Det finns flera influensatyper där influensa A och B är de som ger upphov till den typiska influensasjukdomen och är de som ingår i sjukdomsövervakningen. Sedan pandemin 2009 så är det fyra säsongsinfluensor som cirkulerar:

  • Influensa A(H3N2)
  • Influensa A(H1N1)
  • Influensa B/Yamagata
  • Influensa B/Victoria

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper vaccinerar sig för influensa och vaccinationen behöver göras årligen då vaccinet ändras utifrån de stammar som cirkulerar aktuell säsong. Information om vaccination och vilka som rekommenderas vaccinationen uppdateras varje år. Smittskydd Region Kalmar län publicerar sidan ”Säsongsinfluensan” när det närmar sig vaccinationsstart för årets säsong där uppdaterad information för innevarande år finns.

Behandlande läkares ansvar 

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Smittspårning 

Medicinskt omhändertagande

Informera patienten om det positiva svaret.

Smittspårning

Är inte smittspårningspliktig men smittspårning kan ske i vissa undantagsfall i samråd med Vårdhygien.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Ej anmälningspliktig för behandlande läkare.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Kontakt