Harpest, tularemi

Anmälningspliktig sjukdom. Harpest eller tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos. Bakterien heter Francisella tularensis och smågnagare och harar utgör reservoar.

Smitta sker genom direktkontakt med sjuka djur, stick av smittad mygga/bett av fästing, inhalation av partiklar som är förorenade med djurs avföring eller intag av smittat vatten eller föda. Myggbett är den vanligaste smittvägen i Sverige. Sjukdomen smittar inte från människa till människa. Labsmitta kan ske varför misstanke om diagnosen ska framgå av remissen till mikrobiologen.

Inkubationstiden är 1-10 dygn, i genomsnitt 3 dygn och infektionsvägen är avgörande för symtombild och prognos.

Bakterien förekommer i Nordamerika, Europa och Asien. I Sverige är utbredningen störst i Norrland, men fall förekommer i hela landet och förekomsten varierar från år till år. Francisella tularensis är ett smittämne som kan användas vid bioterrorism.

Behandlande läkares ansvar  

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Smittspårning 
  3. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om infektionen, inklusive hur den smittar. Se smittskyddsblad. Rådgör med infektionskonsult kring behandling. Förhållningsregler är inte aktuella.

Vid misstanke om harpest ska mikrobiologen kontaktas innan provtagning utförs. OBS! Viktigt att tularemi-misstanken framgår på alla remisser på grund av risk för labsmitta!

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare – Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient – Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Innebär att ange sannolik smittort och smittkälla så noggrant som möjligt. Behandlande läkare initierar smittspårning genom att inhämta den information som efterfrågas i smittskyddsanmälan och i smittskyddsbladet. Vid exponering på laboratorium kontakts smittskyddsläkare för ställningstagande till postexpositionsprofylax.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Se avsnittet Smittspårning för vilka uppgifter som ska framgå av anmälan. Det är viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Kostnadsfrihet föreligger inte, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Under den senaste tioårsperioden har enstaka personer smittats av harpest i Kalmar län. Under 2021 anmäldes två fall varav det ena var smittat i länet. Under 2022 anmäldes inga fall.

Kontakt

Smittskyddsläkaren