GAS, betahemolyserande grupp-A-streptokocker, invasiv infektion

Anmälningspliktig sjukdom. Anmälningsplikt föreligger enbart vid invasiv infektion, men anmälan kan göras även i vissa andra fall. En invasiv infektion innebär fynd av bakterien i blod eller annan steril lokal.

Streptococcus pyogenes eller betahemolyserande streptokocker grupp A, GAS, är den streptokockart som orsakar såväl flest som allvarligast infektioner hos människa. Bakterien är den vanligaste bakteriella orsaken till tonsillit men ger också upphov till flera andra sjukdomstillstånd som erysipelas, impetigo, scharlakansfeber, allvarliga mjukdelsinfektioner inklusive nekrotiserande fasciit samt sepsis. GAS kan producera flera olika toxiner vilket påverkar infektionens svårighetsgrad som kan variera från självläkande till livshotande. Ett specialtillstånd är puerperalsepsis som bör misstänktas hos alla nyförlösta kvinnor med feber, oklar allmänpåverkan eller tecken till endometrit.

Smittan sprids genom direktkontakt från människa till människa, indirekt via föremål eller som droppsmitta. Många, framför allt äldre barn och ungdomar, är bärare av GAS, främst i svalget, utan att visa tecken till sjukdom.

Inkubationstiden är 1–3 dygn.

Under senhösten/vintern 2023 har ett ökat antal fall av scharlakansfeber och invasiva infektioner med GAS observerats i Sverige, varför en ökad vaksamhet är motiverad.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Smittspårning 
  3. Anmälan

Smittspårning

Vanligen krävs ingen smittspårning. Vårdhygien involveras vid fall på kvinnokliniken och förlossningen.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäl även fall med allvarlig klinisk infektion och lokalt odlingsfynd, till exempel nekrotiserande fasciit med positiv sårodling. Scharlakansfeber är inte en anmälningspliktig sjukdom, men rapportera gärna fall till smittskyddsläkaren med anledning av pågående ökning i Europa, välj då diagnosen "Övrig sjukdom" i SmiNet.

Anmälan bör innehålla information om: typ av infektion, lokalisation, graviditet eller förlöst inom de senaste sex månaderna. Det är även viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Kontakt