ESBL-carba-bildande Enterobacterales

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

ESBL-carba (extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet) är en grupp enzymer hos Enterobacterales (tarmbakterier) som bryter ner både penicilliner, cefalosporiner och antibiotika av klassen karbapenemer, till exempel imipenem och meropenem. ESBL-carba medför också ofta multiresistens mot andra antibiotikagrupper. Bärarskap i tarmen ger inga symtom. ESBL-carba-producerande Enterobacterales kan orsaka samma infektioner som andra bakterier från tarmen, som exempelvis urinvägsinfektion eller sepsis

Observera att smittskyddslagen skiljer på ESBL-bildande bakterier som är anmälningspliktiga från laboratoriet och ESBL-carba-bildande bakterier som är anmälningspliktiga för laboratoriet och behandlande läkare samt smittspårningspliktiga.

Läs om ESBL-bildande bakterier

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om ESBL-carba inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Märk journalen med ESBL-carba.  Antibiotikaval vid klinisk infektion bör diskuteras med infektionsläkare.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning bör göras i samråd med vårdhygienisk expertis eller smittskyddsenheten.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. 

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • typ av infektion och anledning till undersökning
  • sannolikt smittland
  • smittväg
  • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för den
  • aktuella telefonnummer till patient eller anhörig

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Kontakt