Difteri

Difteri är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae, vilken kan bilda ett toxin (bakteriegift) som kan skada många av människans organsystem. Det är detta toxin som ligger bakom merparten av difterins sjukdomssymtom. Difteri ger som regel en svalginfektion men sjukdomen kan också ge upphov till en infektion i huden (huddifteri), vilken setts hos en del svenska tropikresenärer. Man kan vara bärare av smittan utan att själv vara sjuk. Sjukdomen kan förebyggas genom vaccination mot toxinet och vaccinationen ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande
  2. Förhållningsregler
  3. Smittspårning 
  4. Anmälan
  5. Kostnadsfrihet

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om difteri, inklusive smittvägar. Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Fråga patienten om vaccinationsstatus, utlandsvistelse samt kontakter med personer med sår eller svalgsymtom. Frikostig provtagning av misstänkta smittkällor som familjemedlemmar och andra nära kontakter. Antibiotikabehandling ges efter provtagning till misstänkta fall och nära kontakter.

Smittskyddsblad

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange vaccinationsstatus, ev. smittland, insjukningsdag och ev. vidtagna åtgärder avseende utredning och profylax. Det är även viktigt att ange aktuella telefonnummer till patient eller anhörig i anmälan.

Kostnadsfrihet

Vård, provtagning och behandling för difteri ska vara kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. 

Kontakt