Covid-19

Anmälningspliktig endast för diagnostiserande laboratorium.

Covid-19 är en luftvägsinfektion och orsakas av viruset SARS-CoV-2. Covid-19 smittar i första hand vid nära kontakter mellan personer genom droppsmitta från luftvägarna men kontaktsmitta kan också förekomma. Provtagning sker genom nasofarynxprov och analysen heter SARS-CoV-2 (covid-19), Influensa A/B och RSV PCR, det vill säga vid provtagning så ingår alla tre luftvägsvirus i samma prov.

En infekterad person kan smitta andra redan innan symtomen börjar. Inkubationstiden varierar mellan 2-14 dagar men insjuknande sker oftast inom 2-4 dagar från smittotillfället. Smittsamheten är sannolikt störst precis innan symtomdebut och i början av sjukdomsförloppet.

Symtombilden kan variera kraftigt från symtomfri infektion till intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd. Förekommande symtom kan vara ett eller flera av följande:

 • feber 
 • torrhosta                   
 • snuva
 • trötthet
 • dyspné                       
 • muskelvärk                
 • halsont                       
 • huvudvärk
 • magbesvär med diarréer
 • bortfall av lukt- och smaksinne (kan uppträda 24–72 timmar före andra covid-19 symtom

Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och numera finns ett bra skydd mot covid-19 hos så gott som alla personer i Sverige. Skyddet behöver dock fyllas på med ytterligare doser det närmaste året för personer från 50 års ålder. Det gäller även personer yngre än 50 år som tillhör någon riskgrupp.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande
 2. Smittspårning 

Medicinskt omhändertagande

Informera om diagnosen och ge smittskyddsbladet med patientinformation.

Förhållningsregler ges inte vid covid-19 men skyddsplikten enligt smittskyddslagens 2 kap 2 § gäller: ”den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.” Dvs så länge individen är smittsam så ska denne vidta åtgärder för att skydda andra, framför allt äldre och individer i riskgrupp som löper högre risk att bli allvarligt sjuka.

I smittskyddsbladet för läkare finns en tabell som kan användas som stöd för smittsamhetsbedömning.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare – Smittskyddsläkarföreningen

Smittskyddsblad för patient – Smittskyddsläkarföreningen

Smittspårning

Smittspårning av covid-19 kan precis som vid andra utbrott av smittsam sjukdom vara aktuellt inom en viss miljö eller grupp där sårbara individer finns. En utbrottsutredning utförs i dialog med vårdhygienenheten eller den regionala smittskyddsenheten beroende på om det är i eller utanför vård- och omsorgsmiljö. Det går alltid bra att kontakta Smittskydd eller Vårdhygien vid osäkerhet eller frågor kring smittspårning.

Läs även i Folkhälsomyndighetens skrift Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Ingen klinisk anmälan skall göras i SmiNet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Kontakt