Filmer och kunskapsstöd

Introduktionsfilmer som exempelvis kan användas på arbetsplatsträffar samt sidor med mer kunskapsstöd och guider.

Webbutbildning

Nedanstående webbutbildningar nås via Kompetensportalen. Varje utbildning tar drygt två timmar att genomföra och går att pausa och återuppta vid annat tillfälle.

  • Våld i nära relationer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Barnafrid – om våld mot barn
  • Könsstympning av flickor och kvinnor 

Det går också bra att genomgå NCK:s webbutbildning som, utöver hälso- och sjukvårdens roll, belyser socialtjänstens och civilsamhällets roll: 

NCK:s webbutbildning om våld

Ämnesguider NCK 

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här kan du utöka dina kunskaper om mäns våld mot kvinnor:

NCK:s kunskapsbank

Webbstöd för vården - NCK

Kunskapsstöd från Socialstyrelsen

På socialstyrelsens hemsida kan du finna stöd och riktlinjer i hur olika ärenden skall hanteras och vart du som personal kan få stöd i vissa frågor.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om våld i nära relationer HSLF-FS 2022:39

En vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet: "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" 

Om anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld - ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården 

Att möta barn som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Filmer 

Varför ska vården uppmärksamma våldsutsatta patienter? Lämplig som introduktionsfilm på arbetsplatsträffar (5 min). 

Våldsutsatta patienter - introduktionsfilm från SKR 

Om normaliseringsprocessen

Om normaliseringsprocessen och varför det är så svårt att vara stark och gå vid första slaget .

Om barnets situation

”Den arge” – om barnets situation i en familj där våld förekommer.

Välj att sluta – om våldsutövare

Kontaktperson