Biobank och vävnadsverksamhet

Biobank- och vävnadscentrum omfattar Region Kalmar läns samtliga biobanker samt vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

Tillstånd enligt biobankslagen krävs alltid vid studier och forskning som omfattar prover av celler och vävnader (även om proverna inte sparas).

Rutiner och information

Ny biobankslagstiftning

Från 1 juli 2023 gäller en ny biobankslagstiftning i Sverige. Om en patient samtycker till vård enligt patientlagen eller tandvårdslagen och har fått information enligt kraven i biobankslagen krävs inte längre ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank.

Inför att lagen träder i kraft är det viktigt att vidta en del förändringar så att det nya informationskravet i lagen uppfylls. Informationskraven omfattar:

  • avsikten med att samla in och bevara prov,
  • provsamlingens ändamål och vad prov får användas till,
  • vilka ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen
  • rätten att begränsa vad ett bevarat prov får användas till eller besluta att prov ska förstöras.

Läs om den nya biobankslagen på biobanksverige.se

Här hittar du dokument för nerladdning inför den 1 juli

Information om vad biobanken är och hur den fungerar finns på 1177.se 

Se över era lokala rutiner på enheten

I och med att den nya lagen träder i kraft redan den 1 juli är det viktigt att vidta en del förändringar så att det nya informationskravet i lagen uppfylls.

  • I väntrummet räcker det att en informationsbild visas på informationsskärmen för att informationskravet ska vara uppfyllt, vid behov i provtagningsrum komplettera med en affisch, se nedan. Den centrala infobilden publiceras på väntrumsskärmarna av regionstab kommunikation på skärmarna inom primärvården samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
  • Om ni behöver ladda ner tryckt informationsmaterial görs det från Biobank Sveriges webbplats. För det flesta verksamheter handlar det om affischerna G1 och G1a. Notera att för cellprov och prov hos mödrahälsovården gäller andra affischer.
  • Beställande och provtagande personal ska gå en digital utbildning (tar ca 10 minuter). Utbildningen hittar ni i regionens lärplattform Ping Pong.
  • Se till att blanketten för återtagande av samtycke finns tillgänglig (dokument E1) på Biobank Sveriges webbplats.
  • Se till att lathunden för provtagande personal från Biobank Sverige finns tillgänglig. 

Alla dokument på Biobank Sveriges webbplats

Lathund för provtagande personal - Biobank Sverige

Eventuell information i kallelser hanteras centralt.

Samtyckesfrågan i Cosmic kommer att försvinna

När den nya biobankslagen träder i kraft kommer det inte längre vara nödvändigt att fråga om samtycke i samband med provtagning av biobanksprover. Detta innebär att samtyckesfrågan i Cosmic kommer att försvinna, både för beställning och provtagning.

Under en överlappningsperiod, använd den nationellt framtagna interrimrutinen.

Sätt ”JA” som defaultvärde i nuvarande system där prov tas (kan t.ex. vara RoS/BoS, journal, LIS etc.) utan att tillfråga patienten om samtycke. Inget annat alternativ rekommenderas att användas. Om en patient vid provtagningstillfället motsätter sig att provet sparas eller att vill begränsa användning behöver kliniken hantera det utanför systemet genom att hänvisa provgivaren till att skicka in en begäran om ändring av samtycke antingen digitalt eller via blankett. 

Fram tills en begäran inkommer till laboratorier/biobanken görs ingen annan registrering i regionernas IT-system än det satta defaultvärdet.

Om biobankcentrum

Biobankscentrum har till uppgift att samordna alla biobanker i länet samt att utgöra stöd i biobanksfrågor, bl.a. genom att ge information om biobankslagen och biobanksmaterials användning till enskilda provgivare, sjukvårdspersonal, forskare och allmänhet.

Centrat skall betjäna alla intressenter av biobankslagen; främst Region Kalmar län med andra vårdgivare, läkemedelsföretag samt press och allmänhet.

Om Vävnadscentrum

Vävnadscentrum har till uppgift att svara för regionens tillämpning av vävnadslagen. Verksamheten omfattar regionens samtliga vävnadsverksamheter och vävnadsinrättningar.

Samordnaren är ansvarig handläggare vid enheten.

Benvävnadsinrättning Region Kalmar län

Socialstyrelsen har gett Region Kalmar län tillstånd att inrätta vävnadsinrättning. Vävnadsinrättningen omfattar länets tre ortopedkliniker och bedrivs vid operationsenheten på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus.

Kontakt