Organisation och avtal

Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen är en regional politisk nämnd där Region Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län ingår.

Huvudområdet för samarbete är hälso- och sjukvård, men omfattar även andra uppgifter inom regionernas ansvarsområden. 

Regionsjukvårdsledningen har ett arbetsutskott för att korta handläggningstider och effektivisera samordningen av remissvar. 

Region Jönköping har ordförandeskapet för 2022 och 2023. 

Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats

Avtal och reglementen

Regionsamverkansavtalet beskriver inom vilka vårdområden sjukvårdsregionen ska samarbeta, vad de enskilda regionerna förbinder sig till och vilka värderingar som ska styra samarbetet.

Regionavtalet beskriver hur vårdsamarbetet ska se ut under året och utgår från regionsamverkansavtalet.

Reglementet beskriver samverkansnämndens uppdrag och vilka uppgifter samverkansnämnden, regionsjukvårdsledningen, kunskapsråden och de regionala programområdena har.

Avtal och reglementen Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala programområden

Regionala programområden, RPO, är arbetsgrupper för att skapa samstämmighet i sjukvårdsregionens sjukvård.

Region Kalmar län bemannar med representanter i alla 26 RPO. Region Kalmar län har i vissa fall uppdraget med ordförandeskap.

Region Kalmar län har uppdraget att tillhandahålla med processtöd för RPO

  • Infektionssjukdomar
  • Lung- och allergisjukdomar
  • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
  • Ögonsjukdomar
  • Öron-, näsa- och halssjukdomar

Region Kalmar läns processtöd till programområdena

Nationella programområden – Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Leni Lagerqvist 
Sjukvårdsstrateg