Äldre

Fokus för arbetet är att skapa förutsättningar så att äldre personer och dennes närstående kan leva ett aktivt och rikt liv samt åldras i trygghet. Arbetet sker genom samverkan mellan region, kommun och övriga samhällsaktörer.

Överenskommelser och praktiska anvisningar

Sammanhållen vård och omsorg

De mest sköra äldre har stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg.

Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränser. Sköra äldre har en problembild med livslånga, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar där behov finns av insatser från flera vårdgivare samtidigt under lång tid.

Samordnad individuell plan (SIP) och fast vårdkontakt är de förenande länkarna för att skapa en sammanhållen vård och omsorg samt öka den äldres delaktighet.

Samordnad individuell plan (SIP) 

Mer om fast vårdkontakt 

Praktiska anvisningar för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beslutstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård när den äldres hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst kan ske. 

Syftet är att bedömningen blir strukturerad, patienten får vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. 

Beslutsstöd sjuksköterska 

Riktlinje beslutsstöd
Strategi och handlingsplan 

Handlingsplan för Samordnande äldregrupp är en del av handlingsplan för Länsgemensam lednings olika områden. I handlingsplanen beskrivs aktiviteter som ska bidra till målet som finns angivet i det regionala styrdokumentet.

Handlingsplan äldre 2023-2024

Aktuellt våren 2024

Webbinarium: Säker läkemedelshantering äldre 20 mars 2024 

Läkemedelsanvändningen bland äldre personer är ett viktigt område - känsligheten för läkemedel ökar till följd av både åldrande och sjukdom, det är vanligt att äldre använder många läkemedel. Detta medför bland annat en ökad risk för biverkningar och att läkemedlen kan påverka varandra på ett ogynnsamt sätt.

Läs mer om webbinariet i kalendariet 

Demensnätverk i Kalmar län 24 april 2024

Onsdag 24 april kl. 8.45-14.45, vii bjuder på fika och lunch, frukost från 8.15, folkhögskolan Oskarshamn, Muntesalen.

Se mer i inbjudan 

Dokumentation från tidigare webbinarier 

Äldre och alkohol 11 september 2023

Dokumentation från utbildningen äldre och alkohol 

Fallprevention 5 oktober 2023

Webbinarium fallprevention

Kontakt