Vaccination mot stelkramp och difteri

Vaccinationer mot difteri och stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Stelkramp (tetanus) är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden. Stelkramp orsakas av bakterien Clostridium tetani, som normalt finns i jord och i tarmen hos många djur. Innan den allmänna vaccinationen mot stelkramp infördes i Sverige insjuknade enligt beräkningar mellan 50 och 100 personer årligen. Efter att vaccinationsprogram införts är stelkramp en ovanlig sjukdom. Enstaka fall av stelkramp inträffar bland äldre ofullständigt vaccinerade personer, oftast är det äldre kvinnor som insjuknar. Äldre män har generellt ett något bättre skydd, troligen på grund av att vaccin gavs under värnplikten.

Antigeninnehåll i kombinationsvacciner

Vaccin mot stelkramp - Folkhälsomyndigheten

Nationella rekommendationer

På grund av brist på monovalenta vacciner mot difteri och stelkramp har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer för grundvaccination av vuxna.

Rekommendationer för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp - Folkhälsomyndigheten

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år. Detta innebär att personer födda 2002 och senare bör ta den första påfyllnadsdosen i 35-årsåldern.

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp - Folkhälsomyndigheten

Regionala riktlinjer och rutiner

Vaccination mot stelkramp vid sårskador - Rutin Region Kalmar län
Rutinen berör samtliga verksamheter inom Region Kalmar län som handlägger sårskador.

Riktlinje för vaccination av asylsökande, människor på flykt m fl.