Koordineringsinsatser

Enligt Lag (2019:1297) gäller följande: 

Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång eller inträde i arbetslivet.

Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av:

  • Personligt stöd
  • Intern samordning
  • Samverkan med andra aktörer

Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Om en patient som ges koordineringsinsatser kan tas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det.
När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659)

Kontaktuppgifter rehabiliteringskoordinatorer

Uppdragsbeskrivning rehabiliteringskoordinatorer