Aktuell information

Sjukpenning i väntan på vård som försenats på grund av Covid upphör att gälla 31 december 2023

Fortsatt sjukpenning i väntan på vård som försenats på grund av covid

Riksdagen har beslutat att förlänga bestämmelsen hela 2023 som innebär att personer som passerar dag 180 i rehabiliteringskedjan kan undantas från att prövas mot normalt förekommande arbete om deras vård eller rehabilitering försenats på grund av sjukdomen covid-19, det så kallade covid-undantaget. Samtidigt införs en möjlighet för personer som har fått avslag på sin ansökan om sjukpenning från och med den 1 januari 2023 att få en ny prövning om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen från den 1 september 2022

Den 1 september träder två lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för äldre inom sjukersättning.

Bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp

Lagändringen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden (dag 1 för arbetslösa) ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det betyder att Försäkringskassan vid ett beslut om att inte bevilja sjukpenning vid bedömningen mot normalt förekommande arbete ska ange en eller flera yrkesgrupper inom vilka den försäkrade skulle kunna klara av att arbeta. Regeringens syfte med lagändringen är att det ska bli lättare för den försäkrade att förstå bedömningen och beslutet.

Försäkringskassan får fortfarande bara ta hänsyn till medicinska förhållanden i sin bedömning, det vill säga, arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden får inte vägas in i beslutet.

Särskilda regler för äldre inom sjukersättning

Lagändringen inom sjukersättningen innebär särskilda regler för personer som är 60 år eller äldre. Deras arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete som de har erfarenhet av under de senaste femton åren eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga. Detta till skillnad mot i dag när en persons arbetsförmåga bedöms mot alla arbeten som förekommer på arbetsmarknaden. I övrigt är alla andra villkor för att beviljas sjukersättning oförändrade, det vill säga att personen har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att hen inte kan arbeta nu eller inom en överskådlig framtid.

Lagändringen innebär också att försäkrade som inte har arbetat de senaste femton åren bedöms enligt ordinarie sjukersättningsregler.

Aktuell information 

1. Förlängd sjukskrivning vid exempelvis pågående rehabilitering (Särskilda skäl)
Den som har haft sjukpenning i 1 år ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden. Om det finns särskilda skäl kan individen i stället få sin arbetsförmåga prövad mot sitt ordinarie arbete. Detta gäller om det är stor sannolikhet att den sjukskrivne kan återgå i sitt ordinarie arbete i samma omfattning som innan sjukskrivningen senast dag 550 i rehabiliteringskedjan. Lagen omfattar anställda och egna företagare.

2. Partiell sjukskrivning
Vid deltidssjukskrivning ges nu större möjlighet att förlägga arbetstiden på annat sätt än genom minskning varje dag. Förläggningen av arbetstiden får inte försämra möjligheterna till återgång i arbete.

3. Sjukpenning för behovsanställda dag 1-90
Under dag 1 till 90 ska arbetsförmågan bedömas i förhållande till behovsanställningens arbetsuppgifter. Gäller under förutsättning att individen skulle ha arbetat i behovsanställningen om personen inte blivit sjuk.
Från dag 91: 
- arbetsförmågan bedöms i förhållande till ett normalt förekommande arbete

4. Undantag för äldre sjukskrivna
Den som fyllt 62 år och har sjukpenning fortsätter att bedömas mot arbete hos den egna arbetsgivaren även efter dag 181. Gäller som längst fram till 65 år. Lagen omfattar anställda och egenföretagare, men inte arbetslösa.

Ändring i smittskyddslagen

Regeringen har beslutat om ändring i smittskyddslagen. Ändringen består i att covid-19 från och med den 1 april 2022 inte längre klassas som en allmän- eller samhällsfarlig sjukdom.

Det innebär att en person inte kan bli beviljad smittbärarersättning för covid-19 för dagar från och med 1 april 2022.