Ansökan och avtal

Skriftlig ansökan

Skriftlig ansökan ska göras på ansökningsblankett. Ansökan sänds till nedanstående adress för handläggning märkt "Hälsoval".

Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård
Region Kalmar Län
Box 601, 391 26 Kalmar

Ansökningsblankett 

Avtal

När en vårdenhet ansökt och blivit godkänd i Hälsoval skrivs avtal mellan regionen och den nya vårdgivaren.

Avtalsmall Hälsoval 

Annonsering

Annonsering och prövning av ansökningar sker löpande. Region Kalmar län annonserar enligt Lagen om valfrihet (LOV) på Kammarkollegiets Valfrihetswebb.

Valfrihetswebben