Om Hälsoval

Sedan 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting eller regioner att ha ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) i primärvården. Detta anges i hälso- och sjukvårdslagens §5. Jämte HSL finns sedan januari 2015 även patientlagen som bland annat ger patienten möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

I Kalmar län kallas vårdvalssystemet Hälsoval Kalmar län för att betona det sjukdomsförebyggande arbetssättet som primärvården har. Kraven som ställs på vårdenheterna som ingår är beslutade av regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vi som jobbar med Hälsoval

Informationsmaterial

PPT-presentation om hälsovalsuppdraget