Ersättning för vården

Ersättningens storlek grundar sig till största delen på patientunderlaget, det vill säga vilka patienter som är listade på vårdenheten.

Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt vad som i övrigt bestämmer ersättningen beskrivs närmare i bilaga 2 "Ersättning för vården".

Ersättning för vården

Registreringsanvisningar

Det är viktigt att kontakter och besök med mera registreras på rätt sätt i Cosmic för att underlaget för ersättningen ska stämma. Anvisningar är därför utformade så att man ska kunna ta fram de utdata som behövs för ersättning och uppföljning. Det är respektive enhets ansvar att registrera enligt registreringsanvisningarna. Det är viktigt att anvisningarna följs eftersom misstag innebär ekonomiska följder. Revision kommer att göras löpande på delar av registreringarna. För att få ersättning måste alla registreringar vara färdiginmatade senast den fjärde vardagen månaden efter eftersom datauttag görs då. Efterregistreringar senare ger ingen ersättning.

Generellt gäller att alla besök skall vara kassaregistrerade, det vill säga ett patientavgiftsnamn måste vara registrerat för att ersättning ska utbetalas.

Registreringsanvisningar