Psykiatrin utbildas för att hjälpa våldsdrabbade patienter

Under hösten har alla medarbetare inom Vuxenpsykiatri söder utbildats om våld i nära relationer. Syftet med utbildningen är att medarbetare inom häls- och sjukvård ska bli bättre på att identifiera patienter med erfarenhet av våld och erbjuda hjälp och stöd.

  • Publicerad: 20 nov 2023 09:57

En av dem som har gått utbildningen är Elisabet Bränd, skötare på Vuxenpsykiatriska mottagningen 2 i Kalmar.

- Jag är glad över alla fått möjligheten att få gå utbildningen. Det är svårt men viktigt att vi ställer dessa frågor i våra patientmöten. Har man kunskap om vad som är våld, våldets mekanismer och hur man kan fråga gör det allt så mycket lättare och detta upplevde jag att utbildningen gav.

Ungefär var fjärde kvinna och var sjätte man kommer under sin livstid att utsättas för någon form av våld av en närstående. Vart tionde barn har upplevt våld i familjen.

- Vi vet att de flesta, statistiskt sett, passerar hälso- och sjukvården och därför behöver vården vara rustad för att både fråga om våld och kunna erbjuda vård och behandling. Vi behöver bli bättre på och tryggare i hur vi bemöter de här personerna och vilka frågor vi ställer, säger Frida Össmar.

Totalt 150 medarbetare har utbildats vid fem olika tillfällen. Aktuellt kunskapsläge samt verktyg för att ställa frågor om våld till patienterna har visats och diskuterats. Fokus ligger på hälso- och sjukvårdens roll – att upptäcka förekommande eller tidigare erfarenhet av våld, men också att samt förståelse för hälsan och de symtom som patienten uppvisar. Utbildningen tar också upp hur man journalför misstankar om våld utan att det syns i journalen som nås via 1177.

- Det handlar också om att ge rätt vård vid rätt tillfälle. Att inte bara behandla de symtom som kan komma ur våldsutsatthet, utan att gå till botten med vad som orsakar symtomen, säger Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare och utbildare.

Maria och Frida poängterar att det är viktigt att lyfta fram barnperspektivet, där medarbetare inom hälso- och sjukvården är skyldiga att göra orosanmälan vid misstanke om att barn på något sätt far illa. Detta gäller även barn som inte själva direkt blir utsatta, men som lever i hem där det förekommer våld mot andra familjemedlemmar.

Frågor du kan ställa

Många som har den här typen av symtom har upplevt hot eller våld i sina relationer. Vi har därför börjat fråga alla vi möter om detta, hur har det varit för dig?

  • Finns det något som du vill göra som du inte får?
  • Finns det något som du inte vill göra som du måste göra?
  • Kan din partner vara elak, kränkande eller nedvärderande mot dig och det du tycker, tänker eller känner?
  • Har någon knuffat, slagit, sparkat eller på annat sätt skadat dig någon gång
  • Har någon tvingat eller tjatat på dig att ställa upp på sexuella handlingar?
  • Det är vanligt att familjemedlemmar blir skrämda när någon blir så arg som du beskriver att du blir. Hur blir det för dina barn/sambo/fru/man?

För mer fakta och verktyg, se under Vård och behandling: 

Våld i nära relation

 

Sidan uppdaterad: 20 november 2023

Kategori