Spärrar och loggutdrag

Patienten kan begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare eller för andra kliniker inom en vårdgivare.

Spärr för sammanhållen journalföring

Om patienten väljer att inte vara med i sammanhållen journalföring kallas det "yttre spärr". Patientens journaluppgifter kan då inte läsas av andra vårdgivare (privata vårdgivare och andra regioner) och går då inte heller att tillfälligt att häva med ett samtycke från patienten eller i en nödsituation. Om man är patient hos flera vårdgivare som använder sammanhållen journalföring, måste man begära spärr hos respektive vårdgivare där journaluppgifter upprättats. Bara patienten själv kan ta bort en spärr för sammanhållen journalföring. Det görs genom en begäran hos den vårdgivare där spärren för sammanhållen journalföring är satt.

Spärr av uppgifter inom en vårdgivares verksamhet

Om patienten väljer att spärra journaluppgifter för andra vårdenheter (ex. kliniker och hälsocentraler) inom samma vårdgivare kallas det "inre spärr". Då kan andra vårdenheter bara se att det finns spärrade journaluppgifter. En "inre spärr" kan tillfälligt hävas om man ger sitt samtycke till att vårdpersonal får läsa journaluppgifter eller vid en nödsituation. Om man har angett en "inre spärr" gäller den automatiskt även mot andra vårdgivare som en "yttre spärr" för de journaluppgifter som spärrats.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra barns uppgifter. Däremot har barnet själv rätt att i takt med stigande ålder och mognad själv begära spärr av journaluppgifter.

När patienten säger nej till sammanhållen journalföring eller vill spärra sin journal på en vårdenhet alternativt vill häva en aktiv spärr:

  1. I först hand hänvisas patienten till att själv begära spärr/hävning via e-tjänsten journalen, under ”övriga tjänster”.
  2. Mottagningspersonalen informerar patienten om innebörden av att säga nej till sammanhållen journalföring och spärrning av journalen alternativt häva en aktiv spärr. Mer information om sammanhållen journalföring finns på sidan Din journal på 1177.se. Man kan även ringa till Regionstab Kansli, telefon 0480-44 86 00.
  3. Patienten fyller i, skriver under och lämnar in blanketten på en mottagning eller hälsocentral.
  4. Mottagningspersonal kontrollerar patientens identitet och att blanketten är korrekt ifylld. Observera att om patienten har valt att göra en inre spärr så genererar det automatiskt också en yttre spärr enligt ovan. Pappersblanketten skickas utan dröjsmål med internposten märkt "Supportcenter Vårdsystem, IT förvaltningen Västervik eller Kalmar". 

Se Checklista för vårdpersonal som tar emot spärrblankett

Observera! Det är endast är möjligt att genomföra spärr under kontorstid. För personer med reservnummer är det inte möjligt att spärra journaluppgifter.

Information om Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Information om Nationell Patientöversikt (NPÖ) finns på sidan Din journal på 1177.se.

Loggutdrag

När patienten begär loggutdrag:

  1. Om det gäller en specifik vårdenhet, hänvisa till verksamhetschefen.
  2. Om det gäller loggutdrag från flera kliniker; hänvisa till Regionstab Kansli, telefon 0480-448600.

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022