Demens

Ett program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län.

Demensprogrammet har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelser och landstingsstyrelse i Kalmar län. Syftet är att personer med demenssjukdomar ska ha tillgång till en god och jämlik omsorg och vård oavsett var man bor i Kalmar län.

Varje hälsocentral har en demenssjuksköterska som tillsammans med läkaren utreder om personen har en demenssjukdom. Även andra yrkeskategorier deltar vid behov i utredningen. 

Omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdomar i Kalmar län

Hälsocentraler i Kalmar län för rådgivning och eventuell utredning

Lathund vid demensutredning 

En specifik diagnos gör att vård och omsorg av demenspatienter kan planeras bättre.

Demensutredning

1. Föreligger kognitiv svikt av demensdignitet?

2. Vad orsakar den kognitiva svikten?

 • Behandlingsbar orsak - blodprover
 • Depressionsbedömning
 • Läkemedelsöversyn
 • Demenssjukdom - se lathund nedan

3. Behöver personen omvårdnadsinsatser?

4. Glöm inte:

 • Körkort
 • Vapen
 • Anhörigstöd
Diagnos Dominerande symtom Tilläggskrav Medicinsk åtgärd
Alzheimers demens
(Tidig: F00.0 + G30.0
Sen: F00.1 + G30.1)
Närminnessvikt
Dysfasi
Dyspraxi
Orienterings-svårigheter
  Behandla
Vaskulär demens
(Fo1.9)

Subkortikal:
Förlångsamning (tanke/rörelse)
Stelhet/gångpåverkan
Exekutiva svårigheter
Depressivitet

Post-kortikal infarkt:
Lokaliseringsberoende
Ofta subkortikala

Fynd på CT/MR eller
Fokalneurologi
Kardiovaskulära riskfaktorer alt. sekundärprofylax
Lewy body demens/
Parkinson med demens
(F02.8 + G31.8A/
Fo2.3 + G20.9)
Uttalad dagtrötthet
Flukturerande konfusioner
Parkinsonism
Synhallucinationer
REM-sömnstörning
  Remiss (behandla)
Frontotemporal demens
(F02.0 + G31.0)

Beteendevariant:
Ändrat beteende/personlighet
Bristande insikt
Omdömeslöshet

Språkliga varianter:
Nedsatt ordförståelse
Benämningssvårigheter
Trögt och felaktigt tal

   Remiss
Normaltrycks-
hydrocephalus
(G91.2)
Kognitiv svikt
Gång och balansproblem
Urininkontinens
Fynd på CT/MR Remiss (botbar)

Lathund vid demenssjukdom som folder 

Skriv ut på båda sidor så får du två demenslathundar per utskrift.

Demensläkemedel

Kolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin, galantamin):

 • Alzheimers demens (mild/måttlig)
 • Parkinson med demens - endast rivastigmin
 • Lewy body demens - endast rivastigmin

NMDA-receptorantagonist (memantin):

 • Alzheimers demens (måttlig/svår) - tillägg till ovan eller vid behov som monoterapi

Behandling syftar både till symtomlindring och till att förlänga tiden tills olika omvårdnadsinsatser krävs. Därför ska behandling, på indikationer ovan, kvarstå så länge inga biverkningar uppstår.

Remiss till minnesmottagning

Osäker diagnos

Yngre patient (< 65 år)

Speciella diagnoser - till exempel: 

 • Lewy body demens
 • Frontotemporal demens
 • Parkinson med demens
 • Normaltryckshydrocephalus