Smidigare för mångbesökare i Oskarshamn

I Oskarshamn pågår ett stort utvecklingsarbete för att underlätta vårdflödena för patienter med många vårdkontakter. Första steget - fråga vad patienterna själva tycker.

Att ha en komplex sjukdomsbild och många vårdkontakter kan innebära att man slussas runt mellan olika verksamheter utan samordning. En del i omställningen till nära vård handlar om att förbättra vården för dessa patienter – och i slutändan också spara på vårdens resurser.

I Oskarshamn arbetar en bred arbetsgrupp med att förbättra vårdflödena för patienter som söker mycket vård. Gruppen innehåller medarbetare från hälsocentralerna, ambulansen, akutkliniken, medicinkliniken, öppenvårdspsykiatrin och Samrehab. Här finns även representanter från kommunens rehabiliteringsenhet, biståndshandläggare och sjuksköterskor.

Linda Kempe Danielsson

- Vår arbetsgrupp har vuxit efterhand, berättar Linda Kempe Danielsson, sjuksköterska och vårdsamordnare på Kristinebergs hälsocentral. Vi insåg efter ett tag att dessa patienter har kontakt med väldigt många verksamheter.

Första steget har varit att intervjua patienter om deras upplevelser av vården.

- Resultatet var ungefär vad vi hade väntat oss, säger Linda. Man upplever det svårt att hålla ordning på alla kontakter och upplever att man blir hänvisad hit och dit. De olika vårdgivarna ser sin egen del men inte helheten. Intervjuerna bekräftade bilden vi själva hade.

De medverkande verksamheterna har också blivit intervjuade för att hitta var systemets brister finns idag. Hur dagens flöden ser ut har dokumenterats och ritats upp. Nu börjar analysen bli klar.

- Nästa steg är att börja kika på hur vi kan förbättra våra arbetssätt, säger Linda Kempe Danielsson. Vi hoppas att vi kan ha ett förslag klar under våren 2023.