Forskningsstrategi

Region Kalmar läns vision är tillsammans för ett friskare och tryggare och rikare liv. Regionens forskning är viktig för att nå visionen. Den har ett stort värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov och utmaningar hos regionens invånare.

För att alla invånare ska få tillgång till god och säker vård och jämlik hälsa utifrån den enskildes behov behöver forskning och användning av forskningsresultat ses som en naturlig del i den kliniska verksamheten.

En kontinuerlig vetenskaplig meritering bland Region Kalmar läns medarbetare är för oss en viktig förutsättning för att kunna generera ny kunskap och för att förbättra möjligheten att inhämta, validera och implementera den stora mängd ny kunskap som varje dag genereras inom medicin och vård.

Oavsett var vi bor i landet har vi rätt till en evidensbaserad hälso- och sjukvård. Genom att bedriva framstående forskning kan vi vara med i kunskapsutvecklingen och erbjuda invånarna i Kalmar län hög vårdkvalitet baserad på vetenskaplig evidens.

Vår strategi för klinisk forskning visar vi hur Region Kalmar län kan förflytta sig framåt i utvecklingen av en akademiska miljö. Att bygga en infrastruktur där fler ges möjlighet till forskarstudier och ges tid till att utveckla sitt forskningsområde efter disputation är viktigt för att regionen ska få god tillväxt inom forskning, skapa meriteringsmöjligheter och bli mer självförsörjande av handledarkompetens till studenter. För medarbetare vid Region Kalmar län finns det goda möjligheter att söka doktorandmedel, postdokmedel samt medel för forskningsprojekt och handledning internt och inom regionens samarbete inom FORSS regionen.

Strategi för klinisk forskning

Läs mer om FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige | FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige (researchweb.org)

Läs mer om interna forskningsanslag

Sidan uppdaterad: 4 augusti 2022