Forskningsstrategi och forskningsbokslut

Region Kalmar läns vision är tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv. För att alla invånare ska få tillgång till god och säker vård samt jämlik hälsa utifrån den enskildes behov behöver forskning och användning av forskningsresultat ses som en naturlig del i den kliniska verksamheten.

Genom att bedriva framstående forskning kan regionen vara med i kunskapsutvecklingen och erbjuda invånarna i Kalmar län hög vårdkvalitet baserad på vetenskaplig evidens. Strategin för klinisk forskning visar hur regionen kan förflytta sig framåt i utvecklingen av en akademisk miljö med målet att främja och bedriva klinisk forskning på ett sätt som stimulerar till livslångt lärande, tvärprofessionell samverkan och evidensbaserad vård.

En kontinuerlig vetenskaplig meritering bland Region Kalmar läns medarbetare är en viktig förutsättning för att kunna generera ny kunskap och för att förbättra möjligheten att inhämta, validera och implementera den stora mängd ny kunskap som varje dag genereras.

Att bygga en infrastruktur där fler ges möjlighet till forskarstudier och tid till att utveckla sitt forskningsområde efter disputation är viktigt för att regionen ska få god tillväxt inom forskning, skapa meriteringsmöjligheter och bli mer självförsörjande av handledarkompetens. För medarbetare vid Region Kalmar län finns det därför goda möjligheter att söka interna och regionala medel för olika forskningsrelaterade aktiviteter.

Strategi för klinisk forskning

Forskningsbokslut

Forskningsbokslutet utgör en möjlighet att följa upp Region Kalmar läns vision och forskningsstrategi. I bokslutet beskrivs FoU-verksamheten och resultaten kopplas till regionens mål och resurser. Regionens forskningsbokslut redovisas via Researchweb där forskningsproduktion i form av publikationer, projekt, studier och kliniska prövningar samt medarbetare med forskningskompetens finns sammanställt.

FoU i Region Kalmar – Researchweb.org