Forskningsmöjligheter

Inom Region Kalmar län finns goda förutsättningar att bedriva forskning.

Vid årliga utlysningar finns möjlighet att söka doktorandmedel, postdok-medel, medel för forskningsprojekt eller för handledning. Du kan få handledning i samband med etik-, metod- och statistikfrågor samt administrativt och praktiskt stöd vid kliniska studier.

På vår forskningssektion finns datorplatser som du som doktorand och forskare kan använda. Vårt forskningslabb erbjuder praktiskt stöd och analyser som inte finns vid de kliniska laboratorierna. Det finns även möjligheter att delta i både akademiskt initierade och industrisponsrade kliniska studier. Varje månad anordnas forskningsseminarium, som är en mötesplats för alla disputerade medarbetare och doktorander. Övriga medarbetare är också välkomna att delta. 

Region Kalmar län är en samarbetspart inom Forum Sydost som är en av sex noder inom Kliniska Studier Sverige. Tillsammans arbetar vi för att stödja medarbetare och forskare i klinisk forskning, bland annat genom utbildningar och olika nätverk. Vi har även ett nära samarbete med våra partneruniversitet Linnéuniversitetet och Linköpings Universitet.