Översättning av texter

Region Kalmar län har avtal med en leverantör av översättningstjänster. Översättning av dokument avser tillhandahållande av översättare/translator som ska kunna översätta den dokumentation som köparen har behov av att översätta.

Översättning avser skriftlig översättning från andra språk till svenska samt från svenska till andra språk. Avtalen inklusive bilagor finns från avtalsstart tillgängliga i avtalskatalogen (sök "Översättningstjänster" eller ”UC 2019-44 /2020-059-4”).

Översättning av patientinformation

Översättning av patientinformation inom Region Kalmar län ska ske med restriktivitet. Före översättning ska verksamheten ta ställning till flera övervägande och alla översättningar ska godkännas av Regionstab kommunikation.

Läs riktlinjer om när översättning av patientinformation är lämpligt

Översättningstyper

  • Rak översättning: Översättaren ska ha fackkunskap och hålla sig strikt till manus. Exempel på texter är forskningsrapporter, tekniska manualer, juridiska dokument, patientjournaler etc.
  • Anpassad översättning: Översättningen ska vara anpassad till manus, översättaren får inte stryka text eller skriva om utan att först kontakta avroparen/beställaren. Exempel på texter är pressreleaser och broschyrer.
  • Copyöversättning: Översättaren ska ta större hänsyn till budskapet än själva texten. Översättningen återspeglar känslan och tonen i originaldokumentet. Exempel på texter är annonser och kampanjer.

Utförande av tjänst

Förutom att översättningsuppdragen ska vara korrekta ska de vara välformulerade på ett modernt och lättförståeligt vis och ge en relevant spegling av underlaget. Alla översättningar ska vara kompletta och fria från grammatiska fel, stavfel och syftningsfel. Allt material ska kvalitetsgranskas före leverans av leverantör. Beställare ska slutgodkänna översättning.

Leverantör ska kunna leverera översättningar i olika microsoft office-program (minst Word och Powerpoint) samt PDF-format.

Leverantör ska översätta texten i de mallar, minst Word och PowerPoint, som beställaren skickar om inte annat anges och leverera översatta mallar till beställaren. Beställare ska kunna beställa översättning av ett dokument till fler än ett språk, i samma beställning.

Tillgänglighet och beställning

Leverantör ska kunna hantera beställning, avbeställning, ändring av uppdrag, faktureringsfrågor, klagomål m.m. under helgfria dagar kl. 08.00 – 17.00.

Leverantör ska vara lätt att få kontakt med per telefon, e-post och via beställningsportal/webbportal.

Leverantör ska kunna erbjuda expressuppdrag om köparen så önskar. Expressuppdrag innebär att mindre uppdrag på max 1000 ord ska kunna levereras inom 48 timmar.

Leverantör ska leverera beställda översättningar (ej expressuppdrag) enligt nedan, räknat från beställningstidpunkten:

  • 200 - 2000 ord inom 5 arbetsdagar
  • 2001-10 000 ord inom 10 arbetsdagar
  • Mer än 10 000 ord enligt överenskommelse mellan köparen och leverantören

Bekräftelse

Bekräftelse av beställt uppdrag ska kunna ske via e‐post som sänds till beställare snarast möjligt, senast inom 24 timmar räknat från beställningstillfället.

Leveransdatum, språk, översättarens namn, eventuellt identifikationsnummer och typ av översättning ska framgå i bekräftelsen. Ovan gäller om inte annat överenskommits mellan leverantör och beställare.

Leverantör är skyldig att meddela köparen snarast om beställt och bekräftat uppdrag inte kan utföras. Utebliven leverans enligt bekräftelse kommer att medföra att vite utgår.

Kontaktuppgifter

Leverantör: Space360 AB
Hemsida:  www.space360.se
E-post:  info@space360.se
Telefon:  08-449 23 90

Avvikelser

Avvikelser hanteras genom Stella. Delge avvikelser i Stella gällande avtalet för Översättningstjänster till Upphandlingsenheten. Det är viktigt att utförligt beskriva avvikelsen och att ange bokningsnumret för uppdraget. Observera! Avvikelse i Stella hanteras enligt Region Kalmar läns rutin för Stella. Baserat på underlaget i Stella avgörs om viten kan utkrävas.

Sidan uppdaterad: 24 maj 2022