Vård av personer från Ukraina

Personer som har lämnat Ukraina ska erbjudas vård på lika villkor som asylsökande.

Registrering och avgifter

Personer som flytt kriget från Ukraina omfattas av samma lagstiftning som asylsökande och det innebär att de ska erbjudas vård, tandvård och läkemedel som inte kan anstå till en subventionerad patientavgift på högst 50 kronor. För personer över 18 år handlar det också om mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Barn och unga under 18 år erbjuds vård och viss tandvård i samma omfattning som de som är bosatta i regionen.

Flyktingar som beviljas uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet får ett uppehållstillståndskort där det framgår att hen fått uppehållstillstånd för tillfälligt skydd. Men även personer som saknar handlingar från Migrationsverket omfattas. De har rätt till samma vård som asylsökande och samma patientavgifter.

Registrera vårdbesök

På intranätet finns anvisningar för hur du registrerar vårdbesök för de som flytt kriget i Ukraina i Cosmic. Anvisningar för hur du inom tandvården registrerar vårdbesök i T4 (länk).

Har frågor kring avgifter? Då kan du kontakta Johan Loell, utredare, på 0480-843 81.

Reservnummer 

Innan man skapar ett reservnummer är det viktigt att man försäkrar sig om att patienten inte har ett reservnummer sedan tidigare. Detta görs genom att man söker på patientens födelsedata (ÅÅMMDD) för att undvika dubbla journaler. 

Se lathunden för hur man söker efter reservnummer. 

Se lathund för hur man skapar ett reservnummer. 

Läkemedel

De personer som registrerar sig hos Migrationsverket har samma rätt till subventionerade läkemedel som övriga asylsökande. Läs mer om vad som gäller kring läkemedelskostnader för asylsökande på 1177.se.

De personer från Ukraina som befinner sig i regionen viseringsfritt har rätt till läkemedel på samma sätt som personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd (”papperslösa”). För att få subvention behöver recept märkas med kod RKL10. För mer information, se dokumentet Personer från Ukraina som ännu inte sökt asyl (viseringsfria).

Barn ska erbjudas samma subventionerade hälso- och sjukvård som bosatta och asylsökande barn.

Det går att skicka elektroniska recept även till patienter utan personnummer. Receptet måste skickas till ett namngivet apotek.

Tolk

Patienter har rätt att få tolkhjälp i samband med sitt vårdbesök. Region Kalmar län har avtal med flera leverantörer av tolkservicetjänster, både för kontakttolkning/platstolkning samt telefon- och videotolkning. Det är bra att känna till hur han bokar tolk innan det är dags. För Språkservice Online behöver man tex. beställa en inloggning innan man kan boka en tolk. Vissa tider kan vara svårare att komma fram, om möjligt styr gärna tolktiden utanför klockan 10.00-13.00 då det är svårt att komma fram. Här hittar du mer information om hur du bokar tolk.  

Patientinformation

Olika typer av information översätts till ukrainska, listan nedan utökas löpande. Har du behov av att översätta patientinformation? Maila till patientinformation@regionkalmar.se.

Ukrainska: Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län - 1177.se

Ryska: Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län -1177.se 

Ukrainska: Generell information om vaccinationerna mot covid-19 - 1177.se

Ryska: Generell information om vaccinationerna mot covid-19 - 1177.se 

Engelska: Så söker du vård - 1177.se

Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial på både ukrainska och ryska och som kan användas av den som möter flyktingar från Ukraina. På sidan Information med anledning av rådande situation i Ukraina kan du läsa mer och hitta översatta faktablad, patientinformation mm.

Ukrainska: Hälsodeklaration-vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Ukrainska: Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 - Folkhälsomyndigheten. Sidan innehåller även faktablad som man kan ladda ner.

Faktablad barnvaccinationsprogrammet - Folkhälsomyndigheten

Informationsskärm

Nedladdningsbar bildfil för informationsskärmarna i väntrummen om covid-19 med text på ukrainska.

Texten på bilden lyder: 

Vaccination mot covid-19
Covid-19 är en smittsam sjukdom. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. 

Smittskydd

Smittskydd har på samlat information om smittskyddsfrågor kring människor som flyr.  På sidan finns även en FAQ kring behov av vaccination av vårdpersonal. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram beslutsunderlag för rekommendation av smittskyddsinsatser till människor som kommer till Sverige från Ukraina. Det innebär tillgång till nödvändig hälso-och sjukvård ur ett smittskyddsperspektiv.
Smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina. 

Asyl- och flyktinghälsovården

Asyl-och flyktinghälsovården erbjuder en kostnadsfri individuell inledande hälsoundersökning med hälsosamtal och screening avseende smittsamma sjukdomar. Syftet med hälsoundersökning är att hitta smitta, identifiera vårdbehov, vaccinationsstatus och att informera om svensk sjukvård.

Genom migrationsverkets e-tjänst MELKER kan Asyl-och flyktinghälsan få åtkomst till hur många som har registrerat sig i länet och även erbjuda dem en hälsoundersökning. Asyl- och flyktinghälsovården är en länsövergripande verksamhet med mottagningar i Hultsfred och Berga i Kalmar. Verksamheten har ett nära samarbete med kommunerna i länet.  

Olika grupper av utlandsfödda omfattas av olika regler och avgifter. Här kan du se en översikt på vad som gäller vid vård och tandvård till asylsökande, flyktingar, papperslösa och EU-migranter.

Vid övriga frågor kring målgruppen är ni välkomna att höra er till Asyl- och flyktinghälsovården i Hultsfred, telefonnummer 0495-125 05. 

Sidan uppdaterad: 23 maj 2022